Brak kompatybilności sprzętu nie ma nieprzezwyciężalnego charakteru i nie stanowi przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Obowiązek wykazania zaistnienia tej właśnie przesłanki ciąży na zamawiającym, a zamawiający w niniejszym stanie faktycznym okoliczności jej wystąpienia niewątpliwie nie wykazał.

To zamawiający zobowiązany jest bowiem wykazać zaistnienie „przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”, które uzasadniają zastosowanie tej przesłanki, a mianowicie tego, że udzielenie określonego zamówienia innemu podmiotowi jest nie tylko utrudnione, ale z uwagi na charakter danego zamówienia niemożliwe. Powołanie się na tą przesłankę musi być bowiem poparte rzeczywistym monopolem danego wykonawcy na realizację danego zamówienia. Okolicznością uzasadniającą zastosowanie tej przesłanki nie może być natomiast subiektywne przekonanie zamawiającego, że tylko jeden wskazany przez niego wykonawca daje gwarancję najlepszego wykonania danego zamówienia. Tymczasem w niniejszym stanie faktycznym to właśnie subiektywne odczucie zamawiającego (w tym pracowników korzystających z już posiadanego przez niego sprzętu fotograficznego, co zamawiający konsekwentnie podkreślał w złożonych pismach procesowych) zdecydowało o uznaniu przez zamawiającego spełnienia tej przesłanki, a tym samym zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki. Nie stanowi wypełnienia tej przesłanki zakup sprzętu fotograficznego określonego producenta, producenta sprzętu już posiadanego, nawet wtedy gdyby warunki zakupu oferowane przez tego producenta były najkorzystniejsze, konieczne jest bowiem wykazanie, że nie jest on dostępny u żadnego innego wykonawcy. Przyczyny techniczne uzasadniające udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury konkurencyjnej określonemu wykonawcy, muszą mieć bowiem zasadniczy charakter, tak by można było wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest ze względów technicznych rzeczywiście niemożliwe, a nie tylko utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter nieprzezwyciężalny. Przedmiotowe zamówienie mogłoby być zrealizowane - jak wykazał to Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - przez co najmniej kilku wykonawców. Przedmiot zamówienia powinien być bowiem opisany za pomocą parametrów technicznych, a więc w sposób umożliwiający udział w tym postępowaniu także innych wykonawcom (dostawcom i producentom także innego sprzętu niż wskazanej firmy - firmy C.).

Okolicznością uzasadniającą zastosowanie tego trybu nie mogą być także trudności związane z brakiem kompatybilności sprzętu, gdyż na ogół nie mają one (trudności) nieprzezwyciężalnego charakteru i nie świadczą o monopolu jednego wykonawcy. O tym ostatnim można mówić tylko w sytuacji braku alternatywnego sprzętu, a taki alternatywny sprzęt i do tego kompatybilny ze sprzętem już posiadanym - jak wykazał to Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - na rynku tego rodzaju dostaw faktycznie istnieje. Sprzęt będący przedmiotem niniejszego zamówienia produkowany jest bowiem przez wielu producentów i jest on kompatybilny z produktami firmy C. Okoliczność tę wykazał Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Natomiast zamawiający poza powołaniem się na rzekomy brak kompatybilności sprzętu już posiadanego ze sprzętem pochodzącym od innych wykonawców nie przedstawił żadnych argumentów okoliczność tę potwierdzających.

Uzasadnieniem powyższego nie może bowiem jedynie ogólnikowe powołanie się na możliwość pełnego wykorzystania posiadanego i zamawianego sprzętu. A ponieważ możliwość powołania się na art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp jest wyłączona jeżeli istnieje sprzęt dający możliwość uzyskania kompatybilności ze sprzętem już posiadanym przez zamawiającego brak było podstaw do zastosowania tej przesłanki, a tym samym zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.Okolicznością uzasadniającą zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp nie mogą być także trudności związane z brakiem kompatybilności sprzętu, gdyż na ogół nie mają one (trudności) nieprzezwyciężalnego charakteru i nie świadczą o monopolu jednego wykonawcy.

 

Uchwała z dnia 12 mrca 2012 r., KIO/KD 37/12

Źródło:  www.uzp.gov.pl