Dla skutecznego przesłania informacji wykonawcy nie ma znaczenia godzina nadania informacji, oraz to czy miało to miejsce w dniach wolnych od pracy

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

W postanowieniu z dnia 15 lutego 2013 r., KIO 213/13, KIO 216/13, Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do terminu nadania informacji przez zamawiającego, stwierdziła, że „(...) dla ważności przesłania informacji dla wykonawcy nie ma żadnego znaczenia godzina nadania informacji, oraz to czy miało to miejsce w dniach wolnych od pracy. Rolą każdego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest takie zorganizowanie pracy odpowiednich służb, aby przesyłane do niego informacje zostały niezwłocznie przekazane osobom uprawnionym do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Nie jest również zasadne stanowisko tego wykonawcy, iż o skuteczności przesłania informacji możemy mówić tylko wtedy, kiedy nastąpi potwierdzenie otrzymania przez adresata pisma. Rozumowanie, że skoro nie potwierdził, to nie otrzymał jest błędne.

Brak potwierdzenia nie może stanowić o skuteczności doręczenia pisma. Odmienna interpretacja mogłaby sparaliżować pracę zamawiającego w sytuacji ignorowania przez wykonawców jego prośby o potwierdzanie otrzymania korespondencji (...).

Ponadto stwierdzić należy, że zamawiający nie może ponosić skutków braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń transmisyjnych w siedzibie odwołującego, czy innego wykonawcy”.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

ś