Moment złożenia oferty to moment wejścia do miejsca składania ofert, a nie moment rejestracji złożonej oferty

Za moment złożenia oferty należy uznać wejście do pomieszczenia wskazanego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako miejsca składania ofert. Rejestrowanie przez zamawiającego faktu złożenia oferty to czynność techniczna, która wykracza poza pojęcie składania oferty. Można bowiem sobie wyobrazić sytuację, gdy w ostatniej chwili w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako miejsca składania ofert, próbuje złożyć oferty kilku wykonawców. W takim przypadku ze względu na równie traktowanie wykonawców zamawiający powinien przyjąć oferty od wszystkich wykonawców, którzy zdołali dotrzeć do miejsca składania ofert w odpowiednim terminie i kolejno zarejestrować oferty.

Zamawiający nie powinien wtedy brać pod uwagę czasu rejestracji, ale czas dotarcia oferty do miejsca składania ofert wskazanego przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Właśnie w takim przypadku, aby uniknąć kłopotów związanych z koniecznością rejestrowania większej liczby ofert wniesionych w ostatniej chwili - termin otwarcia jest zwykle odległy o pewien czas od upływu terminu składania ofert.

 

Wyrok z dnia 11 czerwca 2014 r., KIO 1074/14

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś