Nie można całkowicie wykluczyć przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki wykonawcy niebędącemu monopolistą, jeżeli ze względu na specyficzne okoliczności techniczne o obiektywnym charakterze, tylko on może wykonać konkretne zamówienie

W wyroku z dnia 9 października 2012 r., KIO 2033/12, Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do zastosowania art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, stwierdziła, iż „Mimo że monopol danego wykonawcy jest najczęstszą przyczyną uzasadniającą udzielenie zamówienia z wolnej ręki, nie można całkowicie wykluczyć przypadków, w których tylko jeden wykonawca niebędący monopolistą w określonej dziedzinie - ze względu na specyficzne okoliczności techniczne o obiektywnym charakterze - może wykonać konkretne zamówienie.

Analiza okoliczności towarzyszących takiemu zamówieniu może w szczególnych przypadkach doprowadzić do wniosku, nienaruszającego zasady ścisłej interpretacji art. 67 ustawy Pzp, że wystąpiły przesłanki uzasadniające udzielenie zamówienia z wolnej ręki."

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl