Ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w języku obcym może przetłumaczyć na język polski sam wykonawca

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

W wyroku z dnia 13 lutego 2015 r., KIO 182/15, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że nie podlega uwzględnieniu zarzut, dotyczący dołączonych do oferty wykonawcy dokumentów w języku obcym, nieprzetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zgodnie § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) - w odniesieniu do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tylko ich tłumaczenie na język polski. Przepis ten, jak i inne przepisy Pzp nie narzucają sposobu poświadczania tłumaczenia załączonych przez wykonawcę dokumentów do oferty, a zatem takie tłumaczenie może być wykonane przez samego wykonawcę.

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 Pzp.

Przepis § 16 ust. 1 rozporządzenia również nie narzuca sposobu poświadczania tłumaczenia załączonych przez wykonawcę dokumentów do oferty, a zatem takie tłumaczenie może być także wykonane przez samego wykonawcę.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach