Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tylko w przypadku opisania warunków udziału w postępowaniu

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wykonawcy).

Zgodnie natomiast z art. 25 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku, gdy zamawiający w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, nie opisuje warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie wykonawcy o spełnianiu tych warunków nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. W takim przypadku brak jest podstaw do jego żądania.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wykonawcy, zamawiający żąda natomiast każdorazowo i podlega ono badaniu.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

ś