Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tylko w przypadku opisania warunków udziału w postępowaniu

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

Zgodnie natomiast z art. 124 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający:
1) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;
2) może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający nie określa warunków udzialu w postępowaniu,, nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach