Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego wykonawcy

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych.

Zamawiający nie może ponosić negatywnych skutków braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń transmisyjnych w siedzibie wykonawcy.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu i wskazując w ofercie czy za pomocą np. materiałów reklamowych swoje dane teleadresowe powinien liczyć się z faktem, że na te urządzenia mogą mu być przekazywane informacje lub wezwania, których niezrealizowanie może negatywnie skutkować dla jego dalszego udziału w tym postępowaniu. Oczywiście przy zastrzeżeniu dopuszczalności takiej formy przewidzianej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/2003 oraz Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 5 marca 2013 r., KIO 346/13