Testy mają status dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej testy należy „uznać za etap merytorycznego badania oferty pod kątem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia” (zob. wyroki KIO 2361/11, KIO 2833/12, KIO 2015/13).

Jednocześnie, biorąc pod uwagę konsekwencje ekonomiczne i finansowe na jakie mogą zostać narażeni wykonawcy w związku z koniecznością złożenia próbek oferowanych towarów, w szczególności w przypadku dóbr charakteryzujących się znaczną wartością, zasadnym wydaje się rozważenie możliwości rezygnacji z żądania próbek na rzecz przeprowadzenia przez wykonawcę prezentacji oferowanych towarów.

W takim przypadku wszelkie informacje dotyczące konieczności zademonstrowania przedmiotu oferty, zamawiający powinien zamieścić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy czym przepisy ustawy Pzp ani aktów wykonawczych wydanych na jej postawie nie sprzeciwiają się, aby zamawiający określił pod jakim kątem ma zostać przeprowadzona demonstracja oraz jakie cechy przedmiotu zamówienia mają zostać zaprezentowane.

Jednocześnie, w celu zapewnienia transparentności procedury oraz realizacji zasady pisemności zasadnym wydaje się obowiązek sporządzenia protokołu dokumentującego przebieg powyższych czynności.

Zawarte w odwołaniu okoliczności wręcz potwierdzają, że przeprowadzenie testów akceptacyjnych oferowanego sprzętu stanowi tego rodzaju prezentację jego poprawnego działania. Właśnie dlatego nie zostało to uregulowane wśród innych dokumentów zażądanych na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego, a dodatkowo – w przeciwieństwie do tych dokumentów – komplet sprzętu przeznaczony do testowania nie musi być złożony wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert (wyrok z dnia 2 września 2013 r., KIO 2015/13).

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś