W postępowaniu odwoławczym to odwołujący kwestionuje podjęte przez zamawiającego decyzje

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Postępowanie odwoławcze jest odrębnym od postępowania o udzielenie zamówienia publicznego postępowaniem, które ma na celu rozstrzygnięcie powstałego pomiędzy Stronami sporu.

W trakcie postępowania odwoławczego to Odwołujący kwestionuje podjęte przez Zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem określonych działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 Pzp to na Odwołującym ciąży ciężar dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe.

W wyroku z dnia 19 marca 2009 r., X Ga 32/09, Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził, że ciężar udowodnienia takiego twierdzenia spoczywa na tym uczestniku postępowania, który przytacza twierdzenie o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (…).

 

Wyrok z dnia 27 lutego 2017 r., KIO 293/17

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś