Wykonawca informuje, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, tylko w sytuacji, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzi do powstania takiego obowiązku

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Mając na uwadze racjonalność ustawodawcy, art. 91 ust. 3a Pzp należy czytać jako całość, a jego wykładnia prowadzi do wniosku, iż wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u zamawiającego.

Obowiązku złożenia informacji, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, nie należy traktować jako wymogu formalnego, lecz jako wymóg realny materializujący się wówczas, gdy do odwrócenia tego obowiązku dochodzi rzeczywiści ze względu na przedmiot opodatkowania. Nie jest to obowiązek, który materializuje się każdorazowo, lecz jedynie wówczas, gdy wykonawca w ramach swojej oferty konstruuje należne mu wynagrodzenie uwzględniając mechanizm tzw. odwróconego obowiązku podatkowego w ramach podatku od towarów i usług i o fakcie tym informuje nabywcę (w tym przypadku podmiot zamawiający) aby ten ostatni miał świadomość tego obowiązku i dokonał czynności doliczenia do przedstawionej w ofercie ceny podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a zd. 1 ustawy Pzp). Zdanie drugie powyższego przepisu stanowi wprost, iż wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy jej wybór będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z jednoczesnym wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wykładnia celowościowa powyższego przepisu pozwala bowiem przyjąć, iż informacja, o której tam mowa ma charakter informacji pozytywnej, tj. odnoszącej się do kilku aspektów jednocześnie i obejmujących informację na temat obowiązku podatkowego wraz ze wskazaniem tych elementów dostawy lub usługi, do których odnosi się ten obowiązek z jednoczesnym wskazaniem ich wartości bez kwoty podatku - co pozwala na przyjęcie, iż tylko w przypadku istnienia dostawy lub usługi objętej regułą tzw. odwróconego obowiązku podatkowego materializuje się konieczność złożenia informacji w tym zakresie.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

ś