Wykonawca nie może wnieść wadium przez potrącenie istniejącej wierzytelności względem zamawiającego

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Wykonawca nie może zatem wnieść wadium przez potrącenie istniejącej wierzytelności względem zamawiającego, gdyż przepisy Pzp takiej możliwości nie przewidują.

Wadium jest szczególną formą zabezpieczenia, do którego nie mogą w szczególności mieć zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o potrąceniu w art. 498 - 505 k.c. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych dotyczące wadium są przepisami szczególnymi, dlatego wymagają one ścisłej interpretacji, zgodnej z ich brzmieniem.

Wadium nie jest bowiem należnością, którą można potrącić, nie jest też wierzytelnością, której zamawiający może dochodzić sądownie, jak i nie ma ono charakteru realnego.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 grudnia 2002 r., V Ca 1642/02

Opracowanie: Zespół wPrzetargach