Zamawiający jest obowiązany unieważnić każdą dokonaną czynność, jeżeli dokonanie określonej czynności nastąpiło z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Pzp.

Z art. 7 ust. 3 Pzp wynika, że celem każdego postępowania jest zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W świetle art. 7 ust. 3 Pzp niedopuszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli działanie zamawiającego stanowi w świetle art. 146 ust. 6 Pzp dokonanie czynności z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

W wyroku z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1462/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Do czasu zawarcia umowy zamawiający może w ramach prowadzonego postępowania przeprowadzać czynności, dokonywać unieważnień czynności, powtarzać czynności nawet w wielu przypadkach nie informując o tym wykonawców”.

Zamawiający jest zatem obowiązany unieważnić każdą dokonaną czynność (unieważnić wybór oferty, wykluczenie z postępowania wykonawcy, odrzucenie oferty, a także unieważnić czynność unieważnienia postępowania), jeżeli dokonanie określonej czynności nastąpiło z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

 

Wyrok z dnia 3 czerwca 2015 r., KIO 1056/15

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

ś