Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, nawet jeśli taki obowiązek nie wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął, jeśli dostrzeże, że dokonał wyboru oferty z naruszeniem prawa zamówień publicznych. Takie uprawnienie wynika z faktu, że czynności zamawiającego podejmowane w postępowaniu powinny zmierzać do udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

W wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r., KIO 104/12, stwierdzono, że błędny wybór oferty wykonawcy, który powinien podlegać wykluczeniu, nie ma charakteru nieusuwalnego. „Zamawiający ma bowiem możliwość naprawienia błędu. Jest uprawniony do unieważnienia z własnej inicjatywy wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonywania badania i oceny ofert, gdy tylko stwierdzi, że uprzednio popełnił błąd, wybierając ofertę z naruszeniem przepisów ustawy”.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, w takiej sytuacji nie zachodzą przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, a zatem nie ma podstaw do unieważnienia całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. „W ocenie Izby wada niemożliwa do usunięcia to taka, której żadne działanie zamawiającego nie naprawi, zdarzenie które zaistniało jest nieodwracalne. Sytuacją taką nie jest wybór oferty wykonawcy, który winien podlegać wykluczeniu”.

Tożsame stanowisko zostało wyrażone w wyroku z dnia 8 grudnia 2011 r., KIO 2535/11, w którym stwierdzono: „Okoliczność, że zamawiający pomylił się przy wyborze oferty najkorzystniejszej nie dokonując jej odrzucenia, nie niweczy całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tylko dyskwalifikuje czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, która to czynność w drodze środków ochrony prawnej, nakazów kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, czy też samokontroli samego podmiotu zamawiającego może zostać naprawiona”.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach