Zamawiający nie może przerzucać na wykonawcę koszty wykonania dodatkowych robót będących następstwem nieprawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej

WARTO O TYM WIEDZIEĆ …

 

Sposób rozkładu ryzyk w umowie o roboty budowlane znajduje odzwierciedlenie w art. 103 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający jest zobowiązany do opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Z tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać zakres robot budowlanych, tj. wielkość, oczekiwana jakość, funkcja, warunki realizacji, warunki odbioru przedmiotu zamówienia.

W postępowaniu zamawiający nie może przerzucać na wykonawcę koszty wykonania dodatkowych robót będących następstwem nieprawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach