Zarzut odwołującego musi być skonkretyzowany, ale nie ma znaczenia, gdzie odwołujący go zamieści w odwołaniu

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 ustawy Pzp zarzut musi być postawiony wyraźnie, to znaczy wskazywać konkretną czynność zamawiającego mającą zdaniem odwołującego naruszać przepis prawa i określić sposób jego naruszenia, gdyż po upływie terminu na wniesienie odwołania nie jest dopuszczalne zarówno formułowanie jak i ani doprecyzowywać treści zarzutów odwołania.

Samo powołanie przepisu ustawy Pzp, który miałby naruszyć zamawiający, nie tworzy zarzutu. Zarzut stanowi bowiem wskazanie czynności bądź zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy oraz okoliczności faktyczne wskazujące na naruszenie przepisów prawa. Istotne jest aby zarzut został w pełni sprecyzowany w odwołaniu, gdyż umożliwia to zarówno zamawiającemu jak i potencjalnym uczestnikom postępowania, odniesienie się do kwestionowanych przez odwołującego czynności zamawiającego, tym samym wskazanie konkretnych uchybień zakreśla ramy postępowania odwoławczego.

W wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r., KIO 1044/16 zwrócono uwagę, że "Przepis art. 180 ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, ze odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny. Izba odnosząc się w pierwszej kolejności do braku podniesienia zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp wskazuje, że o ile rację ma zamawiający, że zarzut to opis stanu faktycznego i jego subsumpcja pod określoną normę prawną, to jednak w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej z treści art. 180 ust. 3 ustawy Pzp nie wynika nakaz formułowania zarzutu wyłącznie w petitum odwołania.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzut musi być skonkretyzowany, ale nie ma znaczenia, gdzie odwołujący go zamieści, może on także wynikać wprost z uzasadnienia odwołania.".

 

Wyrok z dnia 30 czerwca 2016 r., KIO 1044/16

Źródło:  www.uzp.gov.pl