Ustalanie wartości zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednej lub więcej części zamówienia

Ustalając wartość zamówienia należy pamiętać, że jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Dopuszczając możliwość składania ofert częściowych, należy również pamiętać, że zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza się opis odpowiednich części zamówienia, co do których dopuszczone zostało złożenie ofert częściowych.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednej lub więcej części, zamówienia zamawiający ustala wartość tej części lub wartość tych części ponownie. Jeżeli wartość takiej części lub wartość takich części nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamawiający do takiej części lub do takich części zamówienia nie stosuje ustawy Pzp.

Urząd Zamówień Publicznych zwraca jednak uwagę, że „w sytuacji, kiedy w trakcie przygotowywania się przez zamawiającego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pojawi się konieczność udzielenia kolejnego zamówienia o charakterze nieplanowanym dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia, zamawiający ma obowiązek zsumowania wartości wszystkich tych zamówień. Tym samym, wartością całego zamówienia jest suma wartości wszystkich planowanych i nieplanowanych zamówień, przy czym każde z nich może zostać udzielone w odrębnych postępowaniach prowadzonych zgodnie z procedurą właściwą dla wartości całego zamówienia. Może zatem zdarzyć się tak, że zamawiający zobowiązany będzie stosować procedury ustawy mimo, iż wartość poszczególnych części zamówienia nie będzie przekraczała kwoty 14.000 euro (aktualnie 30.000 euro). Jeszcze raz należy podkreślić, że dla ustalenia łącznej wartości szacunkowej zamówienia istotny jest fakt realizacji takich samych lub podobnych zamówień, przy czym w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej nie ma znaczenia z jakich programów pomocowych pochodzą środki publiczne przeznaczone na sfinansowane poszczególnych zamówień, podlegających łączeniu.”

Również w przypadku, gdy wartość udzielanego zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 Pzp nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, do udzielenia zamówienia noe stosuje się przepisów Pzp. W takiej sytuacji możliwe będzie udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 Pzp innemu podmiotowi niż wykonawca zamówienia podstawowego.

Ustalając wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 Pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp zaniżać wartości takiego zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

 

Źródło:  https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/24304/INFORMATOR_nr_4_2011.pdf

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję