Ustalanie wartości zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednej lub więcej części zamówienia

Ustalając wartość zamówienia należy pamiętać, że jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 30 ust. 1 ustawy Pzp).

W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia jest
łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (art. 30 ust. 2 ustawy Pzp).

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednej lub więcej części, zamówienia zamawiający ustala wartość tej części lub wartość tych części ponownie. Jeżeli wartość takiej części lub wartość takich części nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, zamawiający do takiej części lub do takich części zamówienia nie stosuje ustawy Pzp.

Urząd Zamówień Publicznych zwraca jednak uwagę, że „w sytuacji, kiedy w trakcie przygotowywania się przez zamawiającego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pojawi się konieczność udzielenia kolejnego zamówienia o charakterze nieplanowanym dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia, zamawiający ma obowiązek zsumowania wartości wszystkich tych zamówień. Tym samym, wartością całego zamówienia jest suma wartości wszystkich planowanych i nieplanowanych zamówień, przy czym każde z nich może zostać udzielone w odrębnych postępowaniach prowadzonych zgodnie z procedurą właściwą dla wartości całego zamówienia. Może zatem zdarzyć się tak, że zamawiający zobowiązany będzie stosować procedury ustawy mimo, iż wartość poszczególnych części zamówienia nie będzie przekraczała kwoty 14.000 euro (aktualnie 129.999,99 zł). Jeszcze raz należy podkreślić, że dla ustalenia łącznej wartości szacunkowej zamówienia istotny jest fakt realizacji takich samych lub podobnych zamówień, przy czym w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej nie ma znaczenia z jakich programów pomocowych pochodzą środki publiczne przeznaczone na sfinansowane poszczególnych zamówień, podlegających łączeniu.”

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych pozostaje aktualna na gruncie przepisów obowiązującej ustawy Pzp.

Również w przypadku, gdy wartość udzielanego zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest mniejsza niż 130 000 złotych,  do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. W takiej sytuacji możliwe będzie udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp każdemu wykonawcy, a więc także innemu niż wykonawca zamówienia podstawowego.

 

Źródło:  https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/24304/INFORMATOR_nr_4_2011.pdf