Obowiązek zamawiającego w zakresie zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających zamieszczona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu powinna określać przedmiot oraz wielkości lub zakres zamówień uzupełniających. W uchwale z dnia 10 maja 2012 r., KIO/KD 46/12, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „nie można udzielić zamówienia jako zamówienia uzupełniającego w sytuacji, gdy w chwili ogłaszania o zamówieniu podstawowym, nie przewidywało się możliwości udzielenia tego zamówienia. (...) w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym, dla prawidłowości udzielenia w przyszłości zamówienia uzupełniającego, należy określić co najmniej zakres tego przyszłego zamówienia (…) jak i rodzaj tego zamówienia.”.

W komentarzu „Zamówienia dodatkowe na usługi i roboty budowlane w świetle ostatnich wyników kontroli Prezesa Urzędu” („Kontrola udzielania zamówień publicznych. Zamówienia dodatkowe na usługi i roboty budowlane w świetle ostatnich wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych”, Informator Urzędu Zamówień Publicznych z 2012 r., nr 2-3, s. 16) Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że „Warunkiem udzielenia zamówienia uzupełniającego jest zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, wskazujących na wielkość lub zakres przewidywanych prac. Z art. 32 ust. 3 Pzp wynika obowiązek uwzględnienia w wartości szacunkowej zamówienia wartości zamówień uzupełniających”.

Zamieszczenie informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest warunkiem niezbędnym ich udzielenia.

Obowiązek zamawiającego w zakresie zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających dotyczy również ogłoszeń przekazywanych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tak samo jak do ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W uchwale z dnia 4 marca 2015 r., KIO/KD 12/15 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „wykładnia systemowa Dyrektywy nakazuje przyjąć, że termin „wznowienia” zamówienia, którym posłużył się ustawodawca wspólnotowy, jest odpowiednikiem „zamówień uzupełniających”, o których mowa w przepisach ustawy P.z.p. Ponadto (…) ogłoszenia o zamówieniu publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawierają w sekcji VI punkt Informacje dodatkowe, w którym przy zachowaniu należytej staranności Zamawiający mógł wskazać informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Twierdzenia więc Zamawiającego, jakoby na formularzu ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Unii Europejskiej nie jest wskazane miejsce, w którym należy wpisać informację o zamówieniach uzupełniających, należy uznać za niezasadne”.

Obowiązek zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp pozostaje aktualny po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

Po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 67 ust. 1a Pzp w opisie zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, należy wskazać ewentualny zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną one udzielone.

 

Uchwała z dnia 10 maja 2012 r., KIO/KD 46/12

Uchwała z dnia 4 marca 2015 r., KIO/KD 12/15

 

ś