Czy kwestię dotyczącą możliwości podziału zamówienia na części, ustawodawca pozostawił do wyłącznej dyspozycji zamawiającego?

Odwołujący żądał podziału zamówienia na części nie wskazując, nawet  w toku rozprawy, na ile konkretnie części miałoby niniejsze zamówienie zostać podzielone. (…) To podmiot odwołujący formułując swoje żądania, wskazuje jakie rozstrzygnięcie czyni zadość jego interesom i jednocześnie wskazuje postanowienia SIWZ, które w jego ocenie  są nieprawidłowymi oraz nową ich treść, która powoduje, że te nowe postanowienia powodują zgodność treści SIWZ z przepisami ustawy Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza nie może domniemywać w jaki konkretnie sposób należałoby zmodyfikować SIWZ. Takie postępowanie byłoby naruszeniem zasady równości stron w postępowaniu odwoławczym, gdyż to Krajowa Izba Odwoławcza, a nie odwołujący, kreowałaby treści korzystnych zmian w SIWZ, dla jednej ze stron postępowania. Jedynym uprawnionym do ustalania treści SIWZ jest zamawiający, będąc gospodarzem postępowania i przede wszystkim autorem dokumentów decydujących o kształcie tego postępowania. Odwołujący winien więc wyartykułować brzmienie nowych postanowień SIWZ, czego nie uczynił. 

Podkreślenia wymaga, że podniesione żądania winny być na tyle precyzyjne,  aby można było w wyroku - w przypadku uznania ich zasadności nakazać zamawiającemu dokonanie konkretnej a nie blankietowej zmiany treści SIWZ. Wyrok z sentencją blankietową pozostawałby w rzeczywistości nieegzekwowalny w rozumieniu art. 197 ustawy i tym samym  wyklucza zastosowanie ww. przepisu. Ponadto samo wykonanie takiego wyroku przez zamawiającego będzie niedookreślone, dowolne i ocenne, co nadto może budzić  np. wątpliwości związane z zaistnieniem przesłanki odrzucenia odwołania z art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (podobnie wyroki KIO z 8 marca 2011 r. sygn. KIO 368/11; z 12 marca 2011 roku sygn. KIO 402/11; z dnia 16 kwietnia 2012 r. sygn. 657/12; z 11 kwietnia 2013 r. sygn. KIO 589/13; z dnia 7 października 2013 r. sygn. 2149 i następ./13; z dnia 6 lutego 2014 r. sygn. 123/14). 

Przechodząc do zarzutów odwołania dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, Izba wskazuje, co następuje. Art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Kwestię dotyczącą możliwości podziału zamówienia na części, ustawodawca pozostawił do wyłącznej dyspozycji zamawiającego. Jednakże decyzja ta, mająca istotne znaczenie dla przebiegu postępowania, w szczególności dla umożliwienia udziału szerszemu gronu podmiotów, specjalizujących się w danej branży, nie może pozostawać o tyle subiektywna, o ile zamawiający bez głębszej refleksji nie uwzględni faktycznych okoliczności uniemożliwiających mu podzielenie zamówienia na części.

Podkreślić należy, że powodem nowelizacji ustawy Pzp, w zakresie ewentualnego podziału zamówienia na części był motyw 78 preambuły do Dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.

W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej.

Przyczyny te mogłyby być na przykład następujące: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

 

Wyrok z dnia 6 kwietnia 2018 r., KIO 533/18 
Źródło:  www.uzp.gov.pl 
 

ś