Czy nadal obowiązuje opinia o odrębnym szacowaniu dostaw produktów spożywczych

W opinii „Zasady szacowania wartości zamówienia na zakup produktów spożywczych” Urząd Zamówień Publicznych przytacza pogląd ustawodawcy unijnego wyrażony w treści motywu 19 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym do celów szacowania progów pojęcie podobnych dostaw należy rozumieć jako produkty o identycznym lub podobnym przeznaczeniu, jak np. dostawy różnych rodzajów żywności.

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych intencja ustawodawcy unijnego zdaje się preferować pogląd, iż dostawy różnych rodzajów żywności to podobne dostawy, które mogą być udzielane w częściach, ale wartość wszystkich tych części należy szacować łącznie. Nie jest to jednak pogląd kategoryczny. Jak dalej stanowi treść motywu 19 preambuły, „zazwyczaj wykonawca w danym sektorze byłby zainteresowany dostawą takich artykułów jako części swojego normalnego asortymentu”. Innymi słowy, dostawca pieczywa nie jest z reguły zainteresowany dostawami mięsa, a ten z kolei dostawami pieczywa. A zatem treść motywu 19 nie przekreśla automatycznie argumentu przemawiające za odrębnym szacowaniem takich zamówień w konkretnych okolicznościach zamówienia.”

W konsekwencji Urząd Zamówień Publicznych uznał, że „w przypadku zamówień obejmujących swym zakresem dostawy artykułów spożywczych istotnym kryterium decydującym o tym czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy z kilkoma odrębnymi, będzie dostępność produktów u jednego dostawcy. Powyższej oceny zamawiający powinien dokonywać z uwzględnieniem podziału, jaki w sposób naturalny istnieje na rynku artykułów spożywczych. Jeżeli zatem wartość odrębnego zamówienia nie przekroczy kwoty 130 000 zł, do udzielenia zamówienia na produkty spożywcze, przepisy ustawy Pzp nie będą miały zastosowania. Ostatecznie jednak wybór metody szacowania wartości zamówienia należy oceniać mając na uwadze konkretny stan faktyczny.”

Do szacowania wartości zamówienia na dostawy produktów spożywczych Urząd Zamówień Publicznych odniósł się również w opinii wydanej w 2013 r. „Zasady szacowania wartości zamówienia na zakup produktów spożywczych”, w której stwierdził, że „(…) zamawiający w ramach jednego postępowania powinien łączyć zamówienia obejmujące dostawy, które posiadają podobne przeznaczenie i zachodzi możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę. W stosunku do nich powinien dokonać opisu przedmiotu zamówienia i oszacować ich wartość. Odnosząc powyższe do zakupu artykułów spożywczych, podstawowym kryterium decydującym o tym czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy z kilkoma odrębnymi, będzie dostępność produktów u jednego dostawcy. Powyższej oceny zamawiający powinien dokonywać z uwzględnieniem podziału jaki w sposób naturalny istnieje na rynku artykułów spożywczych, tzn. co do zasady odrębne podmioty dostarczają pieczywo, warzywa i owoce, mięso i wędliny, nabiał, itp. Jeżeli wartość odrębnego zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro, do jego udzielenia przepisy ustawy Pzp nie będą miały zastosowania, ze względu na wyłączenie przewidziane w art. 4 pkt 8 tejże ustawy.”

W uchwale z dnia 2 stycznia 2015 r., KIO/KD 113/14 (aktualnej także na gruncie obowiązującej ustawy Pzp) Krajowa Izba Odwoławcza za nieprawidłowe uznała stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że jednym zamówieniem jest dostawa artykułów mlecznych, nabiału i jaj, artykułów z przemiału zbóż, pieczywa, świeże wyroby piekarskie, ciastkarskie, produktów zwierzęcych, świeżego mięsa i wędlin, świeżych warzyw i owoców, przypraw, makaronów, herbaty i tłuszczów roślinnych, mrożonek, pozostałych artykułów żywnościowych, ryb, ryb puszkowanych, konserwowych, przetworzonych, mrożonek, wędzonych.

W zgłoszonych zastrzeżeniach do kontroli zamawiający odwołał się również do postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012 r., znak RDFP/51-19/4/2012, w którym dokonano kwalifikacji środków żywności do następujących asortymentów (rodzajów): owoce i warzywa, mięsa i jego przetwory, pieczywa, ryby, mrożonki, artykuły ogólnospożywcze, nabiał.

W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że za dostawy podobne, podlegające łącznemu szacowaniu, nie można uznać dostawy świeżego mięsa i wędlin, świeżych warzyw i owoców, pieczywa, ryb i jaj kurzych. 
 


Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.