Dlaczego likwidacja toru motocrossowego i wykonanie nawierzchni targowiska to jeden obiekt budowlany

W uchwale z dnia 5 sierpnia 2015 r., KIO/KD 42/15, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do zagadnienia: czy roboty polegające na likwidacji toru motocrossowego oraz wykonaniu nawierzchni dalszej części targowiska miejskiego stanowią jeden obiekt budowlany w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5d Pzp2004 (aktualnie art. 7 pkt 14 ustawy Pzp).

Przedmiotem dwóch zawartych umów cywilnoprawnych były likwidacja toru motokrosowego na kilku działkach oraz wykonanie nawierzchni dalszej części targowiska miejskiego. Wartość zamówienia każdej z podpisywanych umów cywilnoprawnych nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. W sytuacji gdy wartość tych zamówień zostałaby zsumowana, przekraczałaby ona wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i zamawiający byłby obowiązany do udzielenia zamówienia stosować przepisy Pzp2004.

W wyniku kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się więc kryteriami: tożsamości przedmiotowej zamówienia – kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość, tożsamości czasowej zamówienia – funkcjonalnie powiązane ze sobą zamówienia mają być nabywane w dającej się przewidzieć, określonej perspektywie czasowej oraz tożsamości podmiotowej – możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w przewidywalnym czasie, przez tego samego wykonawcę. 

Zdaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zlecone roboty miały podobny charakter i przeznaczenie oraz posiadały podobne funkcje techniczne i gospodarcze. Ponadto oba zamówienia mogły i zostały zrealizowane przez tego samego wykonawcę, co świadczyło o istotnym podobieństwie w zakresie sposobu realizacji zleconych robót. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił również uwagę, że ustalając wartość zamówienia na roboty budowlane, nawet jeżeli roboty odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja ma pełnić, zamawiający powinien zsumować wartość robót składających się na to zamierzenie. 

Z przesłanego przez zamawiającego Planu Sytuacyjnego utwardzenia placu na działkach wynikało, że powierzchnia targowiska obejmowała również cały teren parkingu. Powierzchnia targowiska była większa niż powierzchnia parkingu, a cały obszar tego drugiego zawierał się w powierzchni targowiska. Parking i targowisko współtworzyły zatem jedną całość zapewniającą możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał, że roboty budowlane były funkcjonalnie powiązane ze sobą, a zamówienia udzielane w określonej perspektywie czasowej (umowy zostały zawarte 8 i 11 sierpnia 2014 r.).

Pomiędzy udzieleniem istniała niewielka różnica czasowa (3 dni). W uchwale z dnia 5 sierpnia 2015 r., KIO/KD 42/15, uznano, że w przypadku przedmiotu obu tych umów występuje tożsama funkcja gospodarcza i techniczna. Obie umowy zostały zawarte w zbliżonym czasie (różnica 3 dni) i mogły być zrealizowane przez tego samego wykonawcę, a tym samym występuje tożsamość przedmiotowa, podmiotowa oraz czasowa prac realizowanych na podstawie obu umów.

 

Źródło: www.uzp.gov.pl