Informacje od przyszłych wykonawców jako podstawa szacowania wartości zamówienia

Zamawiający, nie mogąc we własnym zakresie ustalić wartości zamówienia, może zwrócić się do podmiotów świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. W opinii „Dopuszczalność zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia” Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że „Zasada oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z należytą starannością dopuszcza możliwość, iż zamawiający, nie mogąc we własnym zakresie oszacować wartości przedmiotu zamówienia, zwróci się do podmiotów profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem określonej działalności o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. W konsekwencji zamawiający może przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpić do podmiotów legitymujących się konieczną wiedzą i doświadczeniem o przeprowadzenie oceny ryzyka ubezpieczenia oraz podanie wstępnej kalkulacji kosztów ubezpieczenia. Należy podkreślić, iż czynność oszacowania wartości przedmiotu zamówienia należy do zadań zamawiającego i nie jest on związany kalkulacjami przedstawionymi przez podmioty, do których o ich sporządzenie się zwrócił. Kalkulacje te mają charakter informacyjny i mogą służyć jedynie rozpoznaniu cen na rynku w zakresie przedmiotu zamówienia. W oparciu o nie zamawiający we własnym zakresie dokonuje czynności oszacowania wartości przedmiotu zamówienia”. 

O tym, do ilu podmiotów zamawiający zwróci się o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy, decyduje zamawiający. Jeżeli zamawiający zwróci się do pięciu podmiotów o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy (lub przedstawienie cen), a otrzyma taką kalkulacje (lub ceny) od jednego lub dwóch podmiotu, nie oznacza to, że dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością. Jeżeli ceny uzyskane od jednego lub dwóch podmiotów różnią się znacząco, zamawiający powinien podjąć inne działania w celu ustalenia czy uzyskane od jednego podmiotu są zbliżone do cen rynkowych. Ceny rynkowe to ceny, które są akceptowane na rynku przez ogół nabywców (ceny oferowane i możliwe do uzyskania). Należy pamiętać, że ustalenie wartości zamówienia należy do obowiązków zamawiającego, który nie jest związany cenami przedstawionymi przez podmioty, do których o ich przedstawienie zamawiający się zwrócił. Ceny przedstawione przez te podmioty mają charakter tylko informacyjny i nie zawsze będą odzwierciedlać ceny rynkowe. 

Cenami rynkowymi, które powinny być podstawą do ustalania wartości zamówienia, nie mogą być ceny promocyjne oraz te, które są wprawdzie oferowane na rynku, ale nieakceptowane przez nabywców (ceny wygórowane). Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane powinna być ich rzeczywista wartość rynkowa bez podatku VAT. Podstawą ustalenia wartości zamówienia mogą być aktualne powszechnie stosowane katalogi, cenniki i taryfikatory lub ceny w realizowanych lub zrealizowanych umowach.

Przepisy ustawy Pzp nie wskazują metody, za pomocą której zamawiający powinien ustalić wartość zamówienia. O wyborze sposobu obliczania wartości zamówienia decyduje zamawiający. Wybór sposobu obliczania wartości zamówienia nie może prowadzić do celowego uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp lub zaniżania wartości zamówienia lub konkursu.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.