Jak szacować wartość zamówienia na dostawy odczynników do badań

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opracowanie „Grupy odczynników na potrzeby szacowania wartości zamówienia”, który jest wynikiem współpracy przedstawicieli publicznych uczelni wyższych w Polsce, współdziałających w Zespole Roboczym powołanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Celem prac Zespołu było wypracowanie dokumentu przydatnego w praktyce udzielania zamówień publicznych przez uczelnie wyższe, w zakresie szacowania wartości zamówień na zakup odczynników do badań, uwzględniającego specyfikę pracy środowiska i specyfikę czynności naukowo-badawczych oraz rozwojowych.

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu Roboczego skierowane zostało do wszystkich publicznych uczelni oraz stowarzyszeń zrzeszających uczelnie.

Ostatecznie, w skład Zespołu, który przygotował dokument weszli przedstawiciele tych szkół oraz organizacji, które zgłosiły chęć udziału w pracach.

„Metodologia tworzenia dokumentu zakładała, po pierwsze, że słowo „odczynnik” jest przyjęte w możliwie najszerszym znaczeniu i obejmuje również ich związki, kategorie, pochodne i inne materiały chemiczne, biologiczne i fizyczne używane do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Po drugie, założono, że należy dążyć do minimalizacji liczby grup, pomimo, iż można stypizować ponad milion rodzajów substancji. Ponadto wzięto pod uwagę, że liczba dostępnych odczynników chemicznych oraz specyficznych mieszanin odczynników o zdefiniowanej przez producenta kompozycji (zestawów) stosowanych w pracy naukowo-badawczej wynosi kilkaset tysięcy. Celem przygotowanego opisu było wskazanie drogi postępowania do przypisywania danego odczynnika chemicznego do danej kategorii.

Po trzecie, uzgodniono, że pomimo podobieństwa nazwy danego odczynnika, a nawet samego faktu, iż w poszczególnych grupach występują nierzadko odczynniki o tej samej lub zbliżonej nazwie własnej, nie można ich było uznać za tożsame, ani tym bardziej identyczne, a nawet nie można wykazać jednoznacznie i odpowiedzialnie ich podobieństwa. Należy zwrócić uwagę, że nazwa odczynnika chemicznego (zestawu) nie jest kryterium, które wpływa na jego przynależność do danej grupy odczynników substancji. Podstawowym kryterium definiującym przypisanie odczynnika do danej kategorii jest jego zastosowanie.

Zastosowanie odczynnika definiują kluczowe parametry charakteryzujące odczynnik i pozwalające na określenie jego przynależności do kategorii. Parametrami decydującymi o jego zastosowaniu są między innymi czystość danego odczynnika pozwalająca na jego wykorzystanie do prowadzenia badań oraz obecność specyficznych zanieczyszczeń wykluczający jego zastosowanie w określonych badaniach naukowych.

W związku z powyższym uzasadnione jest twierdzenie, że czystość, złożoność, jakość oraz przeznaczenie i funkcjonalność „odczynników” jest różna. Opisana wyżej metodologia i przedstawione argumenty uzasadniają finalne wyodrębnienie 12 grup odczynników, które można traktować jako odrębne przedmiotowo dostawy.

Jednocześnie wskazać należy, że mając na uwadze postęp w nauce możliwe jest pojawienie się na rynku nowych, niedostępnych w chwili obecnej odczynników. Prowadzone badania i eksperymenty, z uwagi na ich charakter, czas i przeznaczenie, prowadzą do odkrycia lub powstania nowych odczynników, dlatego też nie można wykluczyć, że w przyszłości pojawią się kolejne ich grupy.

Ponadto, dodać również należy, że niewykluczone jest, iż w danym stanie faktycznym, z uwagi na specyfikę prowadzonego procesu naukowo-badawczego pojawi się konieczność zakupu odczynnika, który nie będzie możliwym do przypisania do żadnej z tych grup. Problematyka szacowania wartości zamówienia i wyłączenia obowiązku stosowania ustawy na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 i art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp została omówiona w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej zagadnień związanych z zamówieniami organizowanymi przez szkoły wyższe” opublikowanej w dniu 22 kwietnia 2022 r.”

 

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/uzp/grupy-odczynnikow-na-potrzeby-szacowania-wartosci-zamowienia 

Link do dokumentu:

https://www.gov.pl/attachment/bd7917bf-93a5-4ee7-ac2b-c80dcac93d81