Stosowanie przepisów ustawy Pzp właściwych dla wartości jednej lub wielu części

Przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza do Prawa zamówień publicznych regulacje przewidziane w art. 54 ust. 10 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 16 ust. 10 dyrektywy 2014/25/UE.
Zastosowanie przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp („zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia”) wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek:

  1. zamawiający nie udziela zamówienia w częściach, w celu uniknięcia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych (udzielanie zamówienia w częściach nie prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy Pzp i jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami),
  2. wartość części zamówienia, do której lub do których zamawiający może stosować przepisy ustawy Pzp właściwe dla wartości tej lub tych części, musi być mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp uprawnia zamawiającego, w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, do zastosowania wobec danej części zamówienia przepisów właściwych dla jej wartości, pod warunkiem że podział zamówienia określony w tym przepisie nie prowadzi do celowego uniknięcia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Zastosowanie przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp nie może więc naruszać art. 29 ust. 2 ustawy Pzp.

Stosując art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy Pzp, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. 

Przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi lex specialis w stosunku do art. 30 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a w konsekwencji pozwala zamawiającemu, w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, na zastosowanie wobec danej części zamówienia przepisów właściwych dla jej wartości, a zatem elastyczniejszych procedur przewidzianych przepisami prawa krajowego, w sytuacji gdy wartość danej części zamówienia nie przekracza wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia. 

W przypadku, gdy wartość części zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł (zamówienie klasyczne, zamawiający publiczni) oraz wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia, dopuszczalne jest udzielnie zamówienia na tę część z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (przepisy ustawy Pzp stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych). W takiej sytuacji nie mamy jednak do czynienia z automatycznym odstąpieniem od stosowania ustawy Pzp, ponieważ zamawiający powinien mieć na uwadze przepisy ogólne ustawy Pzp, a w szczególności art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. 

Sens normatywny art. 29 ust. 2 ustawy Pzp sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp. Nie jest zatem zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który bez uzasadnionej przyczyny zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
 

Józef Edmund Nowicki