Polisa OC musi być aktualna na dzień złożenia oferty, czy może być aktualna na dzień jej złożenia zamawiającemu

Zgodnie z treścią SWZ o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, którzy spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 zł. Termin na złożenie ofert upływał w dniu 13.07.2021 r. o godz. 10:30.

Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Odwołującego do złożenia podmiotowych środków dowodowych. W odpowiedzi na wezwanie Odwołujący przedłożył m.in. wniosko - polisę z okresem ubezpieczenia od dnia 14.07.2021 r. do dnia 13.07.2022 r.  

Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Odwołującego do uzupełnienia m.in. „dokumentów lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN”. W uzasadnieniu wezwania Zamawiający wskazał, że „Wykonawca w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (dalej: JEDZ) w części IV: Kryteria Kwalifikacji lit. B oświadczył, iż „W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następująca kwotę: 10 000 000 PLN”. A ponadto w części VI JEDZ Wykonawca oświadczył, że informacje podane powyżej w częściach II-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd oraz że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów.

Z aktualnie przedłożonych dokumentów wynika, iż Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN w sytuacji kiedy oświadczenie wykonawcy zawarte w JEDZ składane było na dzień 13.07.2021 r. Wykonawca przedłożył trzy polisy z czego polisa nr (…) obejmowała okres ubezpieczenia od dnia 14.07.2021 r., a więc po terminie składania ofert. Tym samym polisa ta nie może stanowić dowodu, że na dzień składania ofert, tj. 13.07.2021 r., Wykonawca w ramach ubezpieczenia z tytułu zawodowego był ubezpieczony na kwotę: 10 000 000 PLN, ponieważ dwie pozostałe polisy po zsumowaniu sum gwarancyjnych dają kwotę: 8 900 000 PLN.”

Odwołujący odpowiadając na powyższe wezwanie przedłożył Zamawiającemu przy piśmie z dnia 29 października 2021 r. aneks z dnia 13.07.2021 r. do polisy z dnia 13.07.2021 r. (dalej: „aneks”) wskazując, że ubezpieczyciel dokonał zmiany początku obowiązywania umowy OC na dzień 13.07.2021 zgodnie z wnioskiem jak i złożonym zapotrzebowaniem oraz terminem składania ofert, co skutkuje tym, że na dzień składania ofert Wykonawca spełniał dany warunek udziału w postępowaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 5 ustawy Pzp zwrócił się do ubezpieczyciela z prośbą o „zweryfikowanie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela na rzecz firmy P. i ustalenie czy jest możliwe jest podpisanie aneksu korygującego okres ubezpieczenia wstecz, czy ubezpieczyciel ma wiedzę na temat przedmiotowego aneksu do polisy nr (…), który obejmuje okres ubezpieczenia od dnia 14.07.2021 r. do dnia 13.07.2022 r., czy faktycznie doszło do podpisania takiego aneksu, czy w wyniku jego podpisania przedmiotowa polisa obowiązuje od dnia 13.07.2021 r. oraz czy P. była umocowana do zawarcia takiego aneksu.

Odpowiadają na powyższe pismo ubezpieczyciel wyjaśnił, że „w uzasadnionych przypadkach jest możliwość zmiany/korekty okresu ubezpieczenia wystawionych polis. Jednocześnie potwierdzamy, że do polisy nr (…) został wystawiony aneks zmieniający okres ubezpieczenia z 14.07.2021 r. - 13.07.2022 r. na 13.07.2021 r. -12.07.2022 r. Uznajemy ważność aneksu zmieniającego okres ubezpieczenia, tym samym polisa nr (…) ma nowy okres ubezpieczenia od dnia 13.07.2021 r. do dnia 12.07.2022 r. Jednakże wskazujemy, że Aneks został zaakceptowany i wystawiony w dniu 29.10.2021 r., co oznacza, że Agent sam dokonał nieuprawnionej zmiany daty wystawienia aneksu na dzień: 13.07.2021 r. polisa nr (…) posiadała okres ubezpieczenia od dnia 14.07.2021 r., a modyfikacja tego okresu nastąpiła w dniu 29.10.2021 r. Potrzeba zmiany okresu ubezpieczenia polisy została zgłoszona dnia 29.10.2021 r.”

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego muszą być aktualne na dzień ich złożenia, a zatem mogą być datowane na dzień późniejszy niż data złożenia oferty, to powyższe nie zmienia jednak faktu, że treść oświadczeń lub dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podważać prawdziwości złożonego w tym zakresie oświadczenia wstępnego. 

Wszystkie oświadczenia i dokumenty, niezależnie od tego czy są one składane na wezwanie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp czy na wezwanie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, muszą potwierdzać okoliczności wynikające z oświadczenia wstępnego, które wykonawca złożył wraz z ofertą.

Tymczasem treść złożonej na wezwanie w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przez Odwołującego polisy w której wskazano okres ubezpieczenia od dnia 14.07.2021 r., przeczy złożonemu w dokumencie JEDZ oświadczeniu, że na dzień składania ofert tj. 13.07.2021 r. Odwołujący spełniał warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadał polisę OC na kwotę 10 000 000 PLN. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, powyższej sytuacji nie zmienia fakt, iż Odwołujący w dniu 29.10.2021 r. przedłożył Zamawiającemu aneks do polisy zmieniający pierwotny czas ubezpieczenia na okres od dnia 13.07.2021 r. do 12.07.2022 r.

Jak bowiem zostało ustalone w postępowaniu, Odwołujący powyższy aneks uzyskał dopiero w dacie 29.10.2021 r., a zatem na dzień 13.07.2021 r. nie spełniał on warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, skoro dokument taki uzyskał po upływie ponad trzech miesięcy od upływu terminu składania ofert.

W konsekwencji pomimo, że na moment uzupełniania dokumentów Odwołujący był w stanie powołać się posiadanie polisy OC z datą obowiązującą w dniu upływu terminu składania ofert, to jednocześnie w postępowaniu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości ustalono, że w dacie składania oświadczenia wstępnego, tj. dzień 13.07.2021 r. nie posiadał on ubezpieczenia na sumę gwarancyjna ubezpieczenia 10 000 000 PLN.  

 

Wyrok z dnia 13 grudnia 2021 r., KIO 3477/21
Źródło: www.uzp.gov.pl