Warunek 10-letniego doświadczenia kierownika budowy

Krajowa Izba Odwoławcza uznała za zasadny zarzut naruszenia przepisu art. 116 ust. 1 Pzp w zw. z art. 112  ustawy Pzp, poprzez określenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 4 lit. c tiret pierwsze SWZ, w sposób wadliwy i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, tj. wymaganie, ażeby ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonawca dysponował podczas realizacji zamówienia 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, m.in. legitymującą się co najmniej 10 letnim doświadczeniem zawodowym przy pracach pogłębiarskich i/lub czerpalno - refulacyjnych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy co najmniej 2 projektach (kontraktach) realizowanych w ostatnich 10 latach (przed terminem składania ofert) polegających na wykonaniu prac czerpalnych na akwenach morskich o głębokości minimum - 10 m o kubaturze robót czerpalnych minimum 1 000 000 m sześciennych (przy czym, jak wynika z Załącznika nr 8 do SWZ, warunek ten należy odnosić do każdego z projektów). 

Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Pzp, w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

Jak wynika z treści przedmiotowego warunku, Zamawiający wymagał skierowania do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy - osoby, która posiada m.in. 10-letnie doświadczenie zawodowe przy pracach pogłębiarskich i/lub czerpalno -refulacyjnych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. Zamawiający wymagał przedłożenia Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, nieuzasadnione i nadmierne, a tym samym nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia jest żądanie, aby osoba skierowana na stanowisko kierownika budowy legitymowała się 10 - letnim doświadczeniem zawodowym przy pracach pogłębiarskich i/lub czerpalno – refulacyjnych. W powyższym zakresie Zamawiający nie wykazał, że 10 letnie doświadczenie kierownika budowy jest niezbędne dla potwierdzenia, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia będzie dysponował odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej warunki udziału w postępowaniu powinny być określane przez zamawiających na poziomie minimalnym, gwarantującym zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia. Jak słusznie wskazywał w uzasadnieniu tego zarzutu Odwołujący, długość praktyki zawodowej jest tylko jednym z elementów treści tego warunku, zaś podstawową przesłanką do oceny, iż osoba przewidziana do pełnienia tej funkcji spełnia określone kwalifikacje podmiotowe jest doświadczenie w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót przy projektach o określonych parametrach. Zamawiający nie wykazał, że sama długość okresu doświadczenia przy projektach, które mogą mieć różny zakres, który nie będzie w żaden sposób oceniany przez Zamawiającego, posiada znaczenie niezbędne i ma istotny związek z charakterem i stopniem skomplikowania przedmiotowego zamówienia, a tym samym, że ma kluczowe znaczenie dla wykazania zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia lub dla wykonania tego zamówienia na określonym przez Zamawiającego poziomie jakości.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający nie wykazał, że okres 10-letniego doświadczenia kierownika budowy w kierowaniu dowolnymi robotami czerpalnymi ma wymierne przełożenie na warunki realizacji tego zamówienia, w tym na fakt, że prace realizowane będą w trakcie normalnego funkcjonowania portu/w czynnym porcie, z ruchem statków i przeładunkami, w zmiennych warunkach pogodowych obejmujących wszystkie pory roku. Zamawiający podkreślał jedynie, że zależy mu, aby kierownik budowy miał „bardzo duże doświadczenie” w realizacji podobnych prac. Tymczasem warunek w żaden sposób nie referuje do wskazanego powyżej charakteru prac. 

W wyroku z dnia 13 października 2021 r., KIO 2762/21, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skrócenie okresu ogólnego doświadczenia osoby dedykowanej na stawisko kierownika budowy, przy zachowaniu pozostałych kryteriów doświadczenia tej osoby, będzie warunkiem adekwatnym w przedmiotowym postępowaniu.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.