Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca złoży wniosek o wycofanie oferty i żąda zwrotu (przesłania) koperty z ofertą w stanie nienaruszonym na adres wskazany we wniosku?

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca złoży wniosek o wycofanie oferty i żąda zwrotu (przesłania) koperty z ofertą w stanie nienaruszonym na adres wskazany we wniosku?

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Z przepisu art. 84 ust. 2 Pzp wynika, że obowiązek zwrotu oferty dotyczy tylko oferty, która została złożona po terminie.

Zgodnie natomiast z art. 84 ust. 1 Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Oferta złożona przed upływem terminu składania ofert - jeżeli nie została wycofana - zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp - podlega czynności otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty wywiera skutki prawne, jeżeli zostało ono złożone zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

Niezależnie od użytego we wniosku wykonawcy żądania zwrotu (przesłania) koperty z ofertą w nienaruszonym na adres wskazany we wniosku, na gruncie przepisów Pzp nie można utożsamiać wycofania oferty ze zwrotem egzemplarza oferty (oddania wykonawcy koperty z ofertą), będącego nośnikiem treści oświadczenia woli.

Wycofanie oferty jest czynnością prawną, która dotyczy wycofania wcześniej złożonego oświadczenia woli i dochodzi do skutku, jeśli zostanie dokonana przed upływem terminu składania ofert. Zwrot egzemplarza oferty jest natomiast czynnością materialno-techniczną, dodatkowo niemającą umocowania w przepisach Pzp, ponieważ z żadnego przepisu Pzp nie wynika, że w przypadku wycofania oferty egzemplarz oferty podlega zwrotowi.

Skuteczność wycofania oferty nie jest w żadnej mierze warunkowana tym, czy zamawiający zwróci wykonawcy ofertę (rozumianą jako nośnik oświadczenia woli). Tym samym pozbawione jakichkolwiek podstaw jest żądanie fizycznego zwrotu oferty bezpośrednio osobie upoważnionej.

Zamawiający nie ma natomiast możliwości odmówić wykonawcy wycofania oferty, ponieważ jest to czynność prawna wykonawcy, która dochodzi do skutku, o ile zostanie dokonana przed upływem terminu składania ofert. Skutek ten występuje z chwilą gdy oświadczenie o wycofaniu oferty doszło do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią i jest niezależny od zachowania zamawiającego.

Ponieważ wycofanie oferty może nastąpić tylko przed terminem składania ofert, z chwilą złożenia zamawiającemu oświadczenia o jej wycofaniu, dla oceny skuteczności tego wycofania nie mają znaczenia okoliczności, które wystąpiły po otwarciu ofert. Nie może więc zniweczyć skutków złożonego oświadczenia o wycofaniu oferty fakt, że wykonawca lub jego przedstawiciel podczas otwarcia oferty wyrazi wolę podtrzymania oferty i dalszego uczestnictwa w postępowaniu.

Wobec złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty dalszy udział wykonawcy w postępowaniu będzie możliwy wyłącznie w sytuacji ponownego złożenia oferty (niezależnie czy tej samej czy zmienionej treści) przed upływem terminu składania ofert, natomiast wszelkie oświadczenia składane po upływie terminu składania ofert nie mogą wywoływać skutków prawnych.

Wycofana oferta stanowi załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach

 

ś