Poprawienie w ofercie ceny ofertowej po złożeniu wyjaśnień przez wykonawcę i złożenie przez wykonawcę w toku wyjaśnień poprawionego formularza ofertowego

Poprawienie w ofercie ceny ofertowej po złożeniu wyjaśnień przez wykonawcę i złożenie przez wykonawcę w toku wyjaśnień poprawionego formularza ofertowego

 

Wykonawca w formularzu ofertowym zaoferował wykonanie zamówienia za cenę netto 274 943,73 zł i cenę brutto 338 180,79 zł, natomiast z kosztorysu ofertowego Wykonawcy wynikało, że roboty budowlane objęte zamówieniem wycenione zostały na kwotę 441 907,21 zł netto, tj. 543 545,87 zł brutto. 

Zamawiający w toku czynności badania i oceny ofert na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności pomiędzy ceną z formularza ofertowego  a wyceną z kosztorysu ofertowego. 

Wykonawca wyjaśnił, że w formularzu ofertowym nastąpiła omyłka pisarska, cena oferty jest adekwatna do wycenionych robót budowlanych w kosztorysie ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę i wynosi 543 545,87 zł.

Wraz z wyjaśnieniami wykonawca złożył „poprawiony formularz ofertowy”, w którym cena ofertowa brutto wynosiła 543 545,87 zł. 

Zamawiający zawiadomił następnie Wykonawcę, że na podstawie  art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp „sprostował oczywistą omyłkę pisarską w złożonej ofercie zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

Zamawiający podał, że poprawił omyłkę pisarską w następujący sposób:

  1. zapisaną w formularzu ofertowym cenę netto 274 943,73 zł, słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 73/100 poprawiono  na: 441 907,21 zł słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedem złotych 21/100;
  2. zapisaną w formularzu ofertowym cenę brutto 338 180,79 zł brutto, słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 79/100 poprawiono na: 543 545,87 zł brutto, słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 87/100.  

W toku kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zarzucił Zamawiającemu naruszanie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp, polegające na poprawieniu ceny wskazanej w formularzu ofertowym w wyniku błędnego zakwalifikowania jej jako oczywistej omyłki pisarskiej oraz naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp, ponieważ poprawienie przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp ceny ofertowej w oparciu o wyjaśnienia wykonawcy, w których ten podał jaką cenę należy uznać za cenę prawidłową, „adekwatną”, stanowiło niedopuszczalne negocjacje treści oferty.  

W uchwale z dnia 24 lipca 2017 r., KIO/KD 34/17, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła argumentację prezentowaną przez Kontrolującego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ograniczyła się do podkreślenia odmiennej oceny  przez Kontrolującego i Zamawiającego „formularza ofertowego” i „kosztorysu ofertowego” oraz tego, iż zamawiający nie wykazał oczywistości omyłki. Kontrolujący trafnie zakwalifikował jedynie „formularz ofertowy” jako treść oferty Wykonawcy (oferta sensu stricte), a to wobec złożenia przez Wykonawcę wyraźnego oświadczenia woli - zobowiązania do wykonania przedmiotu zamówienia za wskazaną  w formularzu oferowaną cenę netto i brutto, podczas gdy Zamawiający za treść oferty uznał także „kosztorys ofertowy” z tego tylko względu, iż postanowienia SIWZ przewidywały obowiązek jego złożenia, kwalifikując go jako „zawartość oferty” („oferty winna zawierać”), czemu przypisać można takie tylko znaczenia, iż jest to oferta sensu largo, na którą składają się wszystkie oświadczenia (w tym oświadczenia wiedzy) i dokumenty (w tym tzw. dokumenty podmiotowe). 

W konsekwencji błędnego uznania przez Zamawiającego, że w obu przypadkach ma się do czynienia z oświadczeniem woli Wykonawcy, Zamawiający dopatrzył się rozbieżności w treści złożonej oferty, którą - w zakresie „formularza ofertowego” - bezpodstawnie poprawił. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający nie wykazał oczywistości omyłki pisarskiej, ponieważ jak wynika  z ustalonego stanu faktycznego, aby móc ustalić czy i w jakim dokumencie doszło do omyłki musiał skorzystać z instytucji wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, co świadczy o tym, że dla zamawiającego omyłki nie dało się w sposób oczywisty ustalić. Oczywistość omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp jest jedną  z przesłanek dopuszczalności zastosowania tego przepisu.  
 
Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję