Skorzystanie z art. 87 ust. 1 Pzp nie zawsze jest uprawnieniem zamawiającego, a naruszenie art. 87 ust. 1 Pzp może być uznane za naruszenie przepisów postępowania

Skorzystanie z art. 87 ust. 1 Pzp nie zawsze jest uprawnieniem zamawiającego, a naruszenie art. 87 ust. 1 Pzp może być uznane za naruszenie przepisów postępowania

 

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w każdym przypadku zamawiający obowiązany jest wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a nawet powtórzyć czynność badania lub oceny oferty, także wówczas, gdy nie są one przedmiotem odwołania.

Zanim zamawiający podejmie decyzję o odrzuceniu oferty jako niezgodnej z treścią siwz, zobowiązany jest wszechstronnie ją zbadać, bacząc, by wyjaśnić w trybie opisanym w art. 87 ust. 1 Pzp stwierdzone nieprawidłowości i dokonać poprawy omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1-3 Pzp. Dopiero wyczerpanie tej procedury uprawnia zamawiającego do ustalenia, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w konsekwencji odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Granice dopuszczalnej ingerencji zamawiającego w treść oferty zakreśla przepis art. 87 ust. 2 pkt 1-3 Pzp dotyczący poprawienia w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści oferty jest wprawdzie uprawnieniem zamawiającego, to jednak obowiązkiem zamawiającego działającego z należytą starannością jest wykorzystanie środków w skazanych przez ustawodawcę celem wyjaśnienia treści oferty, która może być poprawna merytorycznie, przed dokonaniem jej odrzucenia. Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę w trybie art. 87 ust. 1 Pzp stanowią wykładnię oświadczenia woli i wiążą wykonawcę na równi z treścią oferty

W przypadku zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp przy badaniu, czy omyłka niepowoduje istotnych zmian w treści oferty, należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, zarówno z uwzględnieniem następstw i konsekwencji zmian dla treści oferty, jak i z uwzględnieniem samego rodzaju i charakteru poprawianych niezgodności oraz sposobu ich przeprowadzenia.

Decyzja o możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych winna być podejmowana każdorazowo z uwzględnieniem całokształtu indywidualnych okoliczności sprawy, zarówno z uwzględnieniem następstw i konsekwencji zmian dla treści oferty, jak i z uwzględnieniem samego rodzaju i charakteru poprawianych niezgodności oraz sposobu ich przeprowadzenia.

Mimo iż z treści art. 87 ust. 2 pkt 3 wynika, że poprawienie omyłek w ofercie jest samodzielną czynnością zamawiającego, to jednak poprawianie omyłek może być poprzedzone wyjaśnieniami treści oferty dokonywanymi na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. Skorzystanie z art. 87 ust. 1 Pzp stanowi natomiast obowiązek zamawiającego, jeśli stwierdzone wątpliwości mogą skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zaniechanie skorzystania z art. art. 87 ust. 1 Pzp stanowi istotne naruszenie proceduralne.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 5 listopada 2009 r., KIO/UZP 1443/09 „określenie „w toku badania i oceny ofert”, o którym mowa w art. 87 ust. 1, należy rozumieć jako obejmujące etap od otwarcia ofert aż do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty. W tym okresie zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień odnoszących się do treści złożonych ofert. Z przepisu wynikałoby, że jest to uprawnienie zamawiającego, jednakże wiele wyroków zespołów arbitrów wskazuje, że zaniechanie przez zamawiającego tego trybu postępowania rektyfikacyjnego, w sytuacji gdy takie wątpliwości istniały, może być uznane za naruszenie przepisów postępowania”.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję