Aktualność informacji z KRK wystawionej po terminie składania ofert, gdy nie potwierdza ona rzeczywistego stanu rzeczy na dzień składania ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli m.in. urzędującego członka jego organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13.

Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Z art. 26 ust. 3 wynika natomiast obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub obarczonych błędami oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wezwanie zamawiającego o przedłożenie oświadczenia lub dokumentu skutkuje obowiązkiem wykonawcy zastosowania się do tego wezwania w sposób wskazujący na spełnienie wymogu w zakresie aktualności oświadczeń czy dokumentów.

Wbrew stanowisku odwołującego, skoro wykonawca zastosował się do wezwania zamawiającego skierowanego do niego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp i złożył informację z KRK dla członka zarządu komplementariusza wykonawcy wydane w dniu 27 sierpnia 2019 r., z którego wynikał brak figurowania w rejestrze osób skazanych, to wykazał brak podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. T

Tym samym brak było podstaw do wzywania Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia informacji z KRK dla ww. członka zarządu. To, że zaświadczenie z KRK zostało wystawione po terminie składania ofert, w sytuacji braku wykazania, że nie potwierdza ono rzeczywistego stanu rzeczy na dzień składania ofert, pozostaje bez wpływu na ww. ocenę. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp za prawidłowe należy bowiem uznać dokumenty dotyczące m.in. braku podstaw do wykluczenia, w tym informację z KRK, wystawione zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie dokumentów, wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, liczonymi wstecz od daty składania ofert, o ile dokumenty te są nadal aktualne, tj. stan potwierdzony tymi oświadczeniami lub dokumentami nie uległ zmianie.

Obecnie bowiem nie ma wymogu składania takich dokumentów wystawionych z datą sprzed daty składania ofert, może to być zatem data po wezwaniu do złożenia dokumentu. Ważne jest to, aby potwierdzały wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.

 

Wyrok z dnia 24 września 2019 r., KIO 1761/19

Źródło:  www.uzp.gov.pl