Czy wykonawca powinien złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą członka zarządu, który na dzień uzupełnienia takiej informacji, złożył rezygnację?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu prawomocnie skazano za przestępstwo, wymienione w pkt 13 tego artykułu. Ustawa zatem jednoznacznie wskazuje na ,,urzędującego członka organu”, a więc wymóg wykazania niekaralności nie dotyczy członka organu, który złożył rezygnację. 

Jeżeli na dzień uzupełnienia dokumentów członek zarządu złożył rezygnację, nie ma podstaw do oczekiwania, że wykonawca złoży wówczas informację z KRK dotyczącą tej osoby. 

Wbrew argumentacji Odwołującego, nie pozwala to na dowolną wymianę członków zarządu w trakcie postępowania, jeżeli zostaną prawomocnie skazani – wykonawca ma nie podlegać wykluczeniu przez cały okres od momentu złożenia ofertą. 

Wykonawca składa oświadczenie. że spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu przez cały okres związania ofertą, od momentu jej złożenia. Odwołujący zarzut nieprzedłożenia informacji z KRK dla Pani W. opierał również na tym, że nie złożyła ona skutecznej rezygnacji z funkcji członka zarządu. W odwołaniu bardzo dokładnie analizował dokument rezygnacji, dopatrywał się jego nieważności czy nieprawdziwości, wskazując m.in. na ,,długą cienką czerwoną linię”, znajdującą się na dokumencie. 

Natomiast na rozprawie oświadczył, że udał się do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie uzyskał dostęp do akt rejestrowych, w których znajduje się rezygnacja Pani W. z funkcji członka zarządu. Zrobił fotokopię rezygnacji i przedłożył na rozprawie. Izba stwierdziła, że skoro Pani W. skutecznie złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu (co ostatecznie przyznał sam Odwołujący na rozprawie, składając do akt postępowania odwoławczego jej rezygnację), to złożenie dotyczącej jej informacji z KRK nie było konieczne. Jak wyżej wskazano, informacja z KRK ma dotyczyć ,,urzędującego członka zarządu” (art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp). 

Na dzień uzupełnienia dokumentów Pani W. nie była członkiem zarządu. Wykonawca złożył oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu – obejmuje ono wszystkie podstawy wykluczenia, w tym art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Odwołujący mógłby podważyć to oświadczenie, np. wykazując, że osoba, która zrezygnowała z funkcji członka zarządu po złożeniu oferty, była karana. Możliwe, że niejako wyprzedzająco, aby uniknąć takiej argumentacji, Przystępujący złożył do akt postępowania informację z KRK Pani W. – nie ma więc znaczenia, że została ona złożona po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. 

Okoliczność, że Przystępujący przekazał Zamawiającemu informację z KRK, dotyczącą Pani W., po upływie wyznaczonego terminu, również była szeroko podnoszona przez Odwołującego. W ocenie składu orzekającego złożenie tego dokumentu po terminie w świetle wcześniej opisanych okoliczności (rezygnacji Pani W.) nie ma znaczenia. Tenże dokument zostać uznany jako wyprzedzające wyjaśnienia, wskazujące, że zmiana członków zarządu nie była związana z tym, że ktoś był karany/nie było możliwe uzyskanie dla niego zaświadczenia z KRK. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie ma również znaczenia forma złożenia wyjaśnień – wymóg, aby rezygnacja członka zarządu (i wyjaśnienia w tym zakresie) była przedłożona Zamawiającemu w postaci zgodnej z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp jest nieuzasadniony. 

W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła zarzuty odnoszące się do braku przedłożenia informacji z KRK.

 

Wyrok z dnia 4 września 2019 r., KIO 1796/19
Źródło:  www.uzp.gov.pl