Informacja KRK w przypadku złożenia rezygnacji z funkcji członka zarządu

Odwołujący bardzo obszernie opisuje w uzasadnieniu odwołania wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ramach uzupełnienia dokumentów przez Konsorcjum E. Z całokształtu wywodów Odwołującego można powziąć konkluzję, że Odwołujący opiera zarzut odnośnie nieprzedłożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego na dwóch podstawach: po pierwsze, zdaniem Odwołującego, mimo rezygnacji członka zarządu, wykonawca powinien posiadać aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą tego członka zarządu, po drugie, Konsorcjum E. zdaniem Odwołującego, nie wykazało, że członek zarządu złożył rezygnację, a dodatkowo, wykazanie tej okoliczności powinno nastąpić w postaci, o której mowa w art. 10 a ust. 5 Pzp2004. Odnosząc się do tak uzasadnionych zarzutów, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, co następuje.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp2004 (aktualnie art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu prawomocnie skazano za przestępstwo, wymienione w pkt 13 tego artykułu. Ustawa zatem jednoznacznie wskazuje na „urzędującego członka organu”, a więc wymóg wykazania niekaralności nie dotyczy członka organu, który złożył rezygnację. Jeżeli na dzień uzupełnienia dokumentów członek zarządu złożył rezygnację, nie ma podstaw do oczekiwania, że wykonawca złoży wówczas informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą tej osoby. Wbrew argumentacji Odwołującego, nie pozwala to na dowolną wymianę członków zarządu w trakcie postępowania, jeżeli zostaną prawomocnie skazani - wykonawca ma nie podlegać wykluczeniu przez cały okres od momentu złożenia ofertą. Wykonawca składa oświadczenie. że spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu przez cały okres związania ofertą, od momentu jej złożenia. 

Odwołujący zarzut nieprzedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla Pani W. opierał również na tym, że nie złożyła ona skutecznej rezygnacji z funkcji członka zarządu. W odwołaniu bardzo dokładnie analizował dokument rezygnacji, dopatrywał się jego nieważności czy nieprawdziwości, wskazując m.in. na ,,długą cienką czerwoną linię”, znajdującą się na dokumencie. Natomiast na rozprawie oświadczył, że udał się do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie uzyskał dostęp do akt rejestrowych, w których znajduje się rezygnacja Pani W. z funkcji członka zarządu. Zrobił fotokopię rezygnacji i przedłożył na rozprawie. 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że skoro Pani W. skutecznie złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu (co ostatecznie przyznał sam Odwołujący na rozprawie, składając do akt postępowania odwoławczego jej rezygnację), to złożenie dotyczącej jej informacji z KRK nie było konieczne. Jak wyżej wskazano, informacja z Krajowego Rejestru Karnego ma dotyczyć ,,urzędującego członka zarządu” (art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp2004).

Na dzień uzupełnienia dokumentów Pani W. nie była członkiem zarządu. Wykonawca złożył oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu - obejmuje ono wszystkie podstawy wykluczenia, w tym art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp2004. 

Odwołujący mógłby podważyć to oświadczenie, np. wykazując, że osoba, która zrezygnowała z funkcji członka zarządu po złożeniu oferty, była karana. Możliwe, że niejako wyprzedzająco, aby uniknąć takiej argumentacji, Przystępujący złożył do akt postępowania informację z Krajowego Rejestru Karnego Pani W. - nie ma więc znaczenia, że została ona złożona po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. 

Okoliczność, że Przystępujący przekazał Zamawiającemu informację z KRK, dotyczącą Pani W., po upływie wyznaczonego terminu, również była szeroko podnoszona przez Odwołującego. W ocenie składu orzekającego złożenie tego dokumentu po terminie w świetle wcześniej opisanych okoliczności (rezygnacji Pani W.) nie ma znaczenia. Tenże dokument zostać uznany jako wyprzedzające wyjaśnienia, wskazujące, że zmiana członków zarządu nie była związana z tym, że ktoś był karany/nie było możliwe uzyskanie dla niego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

Wyrok z dnia 4 września 2019 r., KIO 1796/19 
Źródło: www.uzp.gov.pl