Ocena dopuszczalności weryfikacji oświadczenia zawartego w JEDZ, informacją z KRK wystawioną po terminie składania ofert, stwierdzającą brak karalności

Zarzut ten sprowadzał się do oceny dopuszczalności weryfikacji oświadczenia wstępnego złożonego w JEDZ dokumentem wystawionym w dacie późniejszej, niż termin złożenia oferty, tj. informacją z KRK stwierdzającą brak karalności. W ocenie Odwołującego, koniecznym jest złożenie zaświadczenia z KRK potwierdzającego brak karalności nie później niż w dniu składania ofert, przy dodatkowym założeniu, że informacja ta na moment jej złożenia była nadal aktualna. Takiej informacji nie dostarcza zaświadczenie wystawione w dacie po składania ofert, które potwierdza jedynie brak karalności na moment wystawienia tego dokumentu. Nie wiadomo więc, czy wykonawca, który składa informację z KRK wystawioną po terminie składania ofert nie podlegał wykluczeniu w dniu złożenia oferty, czy jego oświadczenie w JEDZ było prawdziwe i aktualne.

Odwołujący odniósł się do wskazanej w art. 25a ust. 1 Pzp „aktualności” oświadczenia składanego w JEDZ oraz dokumentów składanych na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp. W ocenie Odwołującego aktualność, o której mowa w art. 26 ust. 1 Pzp oznacza, że od momentu złożenia oświadczenia w JEDZ co do braku podstaw do wykluczenia, do dnia złożenia na wezwanie zamawiającego dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, stan braku podstaw do wykluczenia nadal utrzymuje się, jest aktualny. Nie oznacza to jednak, że oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia nie muszą potwierdzać oświadczenia złożonego w JEDZ, mającego charakter wstępny. Informacja z KRK z adnotacją „nie figuruje” potwierdza jedynie brak karalności na moment wystawienia tego dokumentu.

Nie wiadomo więc, czy wykonawca, który składa informację KRK wystawioną po terminie składania ofert nie podlegał wykluczeniu w dniu złożenia oferty, czy jego oświadczenie w JEDZ było prawdziwe i aktualne. W ocenie Odwołującego, koniecznym jest złożenie zaświadczenia z KRK potwierdzającego brak karalności nie później niż w dniu składania ofert, przy dodatkowym założeniu, że informacja ta na moment jej złożenia jest nadal aktualna. Ponieważ Konsorcjum przedłożyło informację z KRK dla Członka Rady Nadzorczej wystawioną po terminie składania ofert, która odzwierciedlała jedynie stan po terminie składania ofert, chociaż dokument ten miał, w ocenie Odwołującego, potwierdzać okoliczność (brak podstaw do wykluczenia) nie tylko na moment złożenia tego dokumentu, ale też na moment złożenia oferty, w tym oświadczenia JEDZ o braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający powinien wezwać Konsorcjum do uzupełnienia informacji KRK w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert.

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła zarzut mając na uwadze brzmienie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp, ale także zmiany wynikające z odformalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikające z wprowadzenia formularza JEDZ. Obecnie, dokumenty składane na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp mają na celu dopełnienie oceny podmiotowej wykonawcy, dla której wstępnym potwierdzającym na dzień złożenia oferty jest oświadczenie złożone w JEDZ. Obecnie Zamawiający może w każdym czasie weryfikować aktualność stanu stwierdzonego w oświadczeniach i dokumentach, żądając złożenia „aktualnego” na dzień złożenia dokumentu/oświadczenia. Ten tryb weryfikacji podmiotowej ma na celu stwierdzenie, iż sytuacja wykonawcy istniejąca na dzień złożenia oferty nie uległa zmianie w takim stopniu, aby oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu utraciło aktualność. Inaczej mówiąc, dokumenty składane na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp mają przede wszystkim na celu wykazanie przed zamawiającym, iż oświadczenie wstępne z JEDZ zachowuje swoją aktualność.

Skoro ustawodawca wprost wskazuje w normie zawartej w art. 26 ust. 1 Pzp, na konieczność przedstawienia aktualnych na dzień złożenia dokumentów oznacza to, iż data tych dokumentów nie ma przesądzającego znaczenia, gdyż istotnym jest stwierdzenie stanu istniejącego na dzień złożenia dokumentów. Nie stanowi zatem przeszkody do tego aby złożyć dokument wystawiony już po wezwaniu skierowanym przez zamawiającego do wykonawcy. Obecnie wykonawcy nie muszą gromadzić dokumentów w momencie złożenia oferty, gdyż wystarczającym na ten moment jest oświadczenie w JEDZ (dotyczy postępowania o wartości przekraczającej próg unijny). Może się bowiem okazać, że dokumenty te w ogóle nie będą potrzebne, jeżeli ich oferta nie zostanie oceniona najwyżej, a zmiana przepisów miała właśnie ułatwić złożenie oferty i zwolnić wykonawców z ciężaru gromadzenia szeregu dokumentów, które mogą okazać się zbędne. Stąd dopiero po wezwaniu Zamawiającego wykonawca przedkłada dokumenty potwierdzające aktualność oświadczenia wstępnego złożonego w JEDZ, z tym że nie jest konieczne złożenie dokumentu z datą właściwą dla złożenia oferty.

W ocenie Krajowej Izby,Odwoławczej  nie jest tak, że dokumenty składane na wezwanie skierowane w oparciu o art. 26 ust. 1 Pzp mają zastąpić oświadczenie wstępne wykonawcy. Ich znaczenie jest takie, że potwierdzają aktualność oświadczenia na dzień złożenia dokumentów. Ma to na celu umożliwienie zamawiającym aktualną weryfikację sytuacji faktycznej i prawnej wykonawcy, któremu zamierza się udzielić zamówienia publicznego i ustalenie, że stan wynikający z oświadczenia wstępnego jest taki sam w momencie udzielania zamówienia.

Ponieważ Konsorcjum M.E. przedłożyło informację z KRK dla Członka Rady Nadzorczej wystawioną po terminie składania ofert, która potwierdzała oświadczenie wstępne w JEDZ o braku karalności, Zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia na tej podstawie Wykonawcy.

 

Wyrok z dnia 30 października 2017 r., KIO 2151/17
Źródło: www.uzp.gov.pl