Za brak spójności pomiędzy treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz art. 133 ust. 4 ustawy Pzp nie można obciążać zamawiających

Zamawiający sektorowy przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żądał m.in. dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, późn. zm.), tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Odpowiednio w stosunku do wykonawców zagranicznych - dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ww. rozporządzenia. Jednocześnie zmawiający w SIWZ wskazał, że „Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy”. Natomiast jak wynika z treści SIWZ zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów zawierających „Informację z Krajowego Rejestru Karanego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.

Zamawiający, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp do udzielenia przedmiotowego zamówienia jest zobowiązany stosować przepisy Rozdziału 5 (Zamówienia Sektorowe) Działu III (Przepisy szczególne) ustawy Pzp, tj. art. 132 i n. ustawy Pzp.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził, że zamawiający nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w taki sposób, by jego treść odpowiadała treści SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z przedmiotowego postępowania. Zmieniona treść ogłoszenia nie tylko jest rozbieżna z treścią SIWZ, ale także jest niezgodna z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.

Ponadto stwierdził, że zamawiający ani w ogłoszeniu o zamówieniu wraz z modyfikacjami, ani w treści SIWZ, określając listę oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, których będzie wymagał od wykonawców na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, nie ograniczył zakresu informacji, które ma zawierać dokument o którym mowa w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do informacji niezbędnych na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. W konsekwencji kontrolujący wskazał, że zamawiający wymagając od wykonawców dokumentów w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania naruszył art. 25 ust. 1 w zw. z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodzila się ze stanowiskem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający może żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (…). Zamawiający w postępowaniu zażądał dokumentu wynikającego wprost z treści wyżej powołanego rozporządzenia. Nie zażądał od wykonawców innego dokumentu - takiego, którego możliwość żądania nie wynika z treści rozporządzenia. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej działania Zamawiającego były więc zgodne z przepisami rozporządzenia. Już z tej okoliczności wynika, że Zamawiający nie naruszył § 5 ww. rozporządzenia, a w konsekwencji art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że Zamawiający naruszyłby przepis ustawy Pzp, gdyby zażądał dokumentów innych niż przewidziane w przepisach rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co jednak w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Dodatkowo, w dyspozycji przywołanego przepisu rozporządzenia wprost przewidziano dostosowanie zakresu żądanej informacji z Krajowego Rejestru Karnego do odpowiednich podstaw wykluczenia, które zaistniały w danym postępowaniu. Oznacza to, że Zamawiający ukształtował treść dokumentów postępowania stosownie do treści przepisu wykonawczego.

Ponadto trafnie wskazał Zamawiający, że ani w treści § 5 rozporządzenia, ani w pozostałych przepisach rozporządzenia nie ma mowy o tym, że zamawiający winni żądać innego dokumentu (w innym zakresie) w przypadku zamówień sektorowych.

W odniesieniu do obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy, przepisy rozporządzenia nie zawierają szczególnych uregulowań dotyczących zamówień sektorowych, ani też nie nakazują zamawiającym prowadzącym takie postępowania, aby żądali informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dostosowanych specjalnie pod kątem zamówień sektorowych.

Powyższe oznacza, że nie jest zasadny stawiany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zarzut w sytuacji, gdy Zamawiający zastosował się do literalnego brzmienia przepisu rozporządzenia.

Pominięcie przez ustawodawcę wskazania, że informacja z Krajowego Rejestru Karnego powinna być zmodyfikowana w przypadku zamówień sektorowych i dostosowana do art. 133 ust. 4 ustawy, nie może powodować negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, który zastosował się do przepisu rozporządzenia wskazującego, jakich dokumentów może żądać w postępowaniu.

W okolicznościach, kiedy brak jest spójności pomiędzy treścią § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, trudno obciążać Zamawiającego konsekwencjami braku spójności przepisów, w sytuacji, gdy Zamawiający literalnie zastosował się do treści jednego z tych przepisów, tj. rozporządzenia.

Dodatkowo jedynie należy zauważyć, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie odniósł się do argumentacji podniesionej przez Zamawiającego, zgodnie z którą dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych u innych zamawiających, również dotyczące zamówień sektorowych, przy identycznych wymaganiach SIWZ, nie wykazały wystąpienia naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wyraziła opinię, jak w sentencji uchwały.

 

Uchwala z dnia 27 czerwca 2019 r., KIO/KU 44/19

Źródło:  www.uzp.gov.pl