Brak precyzji w sformułowaniu warunków udziału w postępowaniu nie może być interpretowany w taki sposób, że nadaje im się bardziej restrykcyjne znaczenie, niż to wynika z ich literalnego brzmienia

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Odwołujący nie wykazał, aby w stosunku do Przystępującego zaistniały przesłanki wykluczenia określone w ww. przepisie. 

W pierwszej kolejności zaznaczenia wymaga, że warunki udziału w postępowaniu powinny być określone precyzyjnie, a wykluczenie wykonawcy z postępowania może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zostało wykazane spełnianie wymagań, które zostały wprost i precyzyjnie wyartykułowane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Jakiekolwiek niejasności czy brak precyzji w sformułowaniu warunków udziału w postępowaniu nie mogą być – na etapie badania spełniania tych warunków - interpretowane w taki sposób, że nadaje im się bardziej restrykcyjne znaczenie, niż to wynika z ich literalnego brzmienia. 

Odwołujący nie zarzucał jednak niewykazania spełniania przez Przystępującego warunku udziału w postępowaniu, ale twierdził, że w zakresie tego warunku Przystępujący przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, gdyż doświadczenie podane w poz. 1 i 2 wykazu nie obejmowało oświetlenia scenicznego. W przypadku takiego zarzutu dla stwierdzenia zaistnienia przesłanki wykluczenia tym bardziej wymagane jest ustalenie, że brzmienie warunku nie budziło żadnych wątpliwości, a przedstawienie określonych informacji nie było skutkiem wątpliwości interpretacyjnych. 

Ponadto podkreślenia wymaga, że to na Odwołującym spoczywał ciężar udowodnienia, że wbrew wyraźnemu i niebudzącemu wątpliwości wymaganiu określonemu w SIWZ, Przystępujący przedstawił nieprawdziwe informacje na temat zakresu przedmiotowego zadań wskazanych w wykazie oraz było to wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa. 

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej w rozpoznawanej sprawie Zamawiający sformułował warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia zawodowego w sposób niejasny i nieprecyzyjny, a niejasności te nie mogą być interpretowane na niekorzyść wykonawców. Pojęcie „oświetlenie sceniczne” nie zostało przez Zamawiającego zdefiniowane, nie ma też żadnej powszechnie znanej definicji tego określenia. Odwołujący nie wykazał, że oświetlenie sceniczne charakteryzuje się jakimiś specyficznymi cechami, odróżniającymi je od urządzeń służących np. oświetleniu ekspozycji. 

W odniesieniu do obu kwestionowanych zadań Przystępujący przedstawił wymagane przez Zamawiającego dokumenty, potwierdzające, że dotyczyły one m.in. oświetlenia scenicznego. Zgodnie z wymaganiami SIWZ wykonawca potwierdził to złożonym wykazem dostaw, przedstawił również dokumenty na potwierdzenia należytego wykonania tych zadań, których forma nie była przedmiotem zarzutów, a w których również stwierdza się, że umowy dotyczyły oświetlenia scenicznego. Natomiast Odwołujący, na którym spoczywał ciężar dowodu, nie wykazał okoliczności przeciwnej. 

W zakresie zadania zrealizowanego na rzecz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Krajowa  Izba Odwoławcza stwierdziła, że złożone przez Odwołującego dowody nie potwierdzają okoliczności będącej podstawą zarzutu. Ww. podmiot w przedstawionej przez Odwołującego korespondencji potwierdził, że Przystępujący wykonał na jego rzecz dostawę wraz z montażem elektroakustyki i oświetlenia scenicznego i wyjaśnił, że chodzi o oświetlenie tworzące poszczególne sceny optyczne na wystawie, do których zaliczono m.in. specjalizowane zestawy projekcyjne, służące budowaniu sceny oświetleniowej i uzyskaniu efektów wizualnych. Odwołujący nie wykazał, że oświetlenie sceniczne różni się od oświetlenia stanowisk ekspozycyjnych. 

Za nieuprawnioną Krajowa Izba Odwoławcza uznała prezentowaną przez Odwołującego tezę, jakoby oświetlenie sceniczne, o którym mowa w warunku udziału w postępowaniu miało odpowiadać temu, czego Zamawiający oczekuje w przedmiotowym postępowaniu i co określił w opisie przedmiotu zamówienia. Odnosząc się do tej tezy zauważyć należy, że nie można utożsamiać warunku udziału w postępowaniu z opisem przedmiotu zamówienia. To, że warunek udziału w postępowaniu ma być związany z przedmiotem zamówienia, nie oznacza, że ma być z nim tożsamy. Jeżeli intencją Zamawiającego było żądanie doświadczenia dotyczącego oświetlenia scenicznego dokładnie w takim zakresie i o takiej specyfice, jak opisana w OPZ, to powinien to wprost zapisać w treści warunku. Skoro tego nie zrobił, warunek udziału w postępowaniu nie może być interpretowany taki sposób prezentowany przez Odwołującego. 

W odniesieniu do zadania zrealizowanego na rzecz NBP wskazać należy, że Odwołujący poprzestał na gołosłownym oświadczeniu w treści odwołania oraz na rozprawie, że ww. zadanie nie obejmowało oświetlenia scenicznego. Odwołujący nie przedstawił w tym zakresie żadnych dowodów. Z dowodów złożonych przez Przystępującego - które zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa (czego Odwołujący nie zakwestionował) - nie wynika, aby twierdzenia Odwołującego miały oparcie w stanie faktycznym. Wobec niewykazania swoich twierdzeń przez stronę, na której spoczywał ciężar dowodu, zarzut należało uznać za niezasadny.

 

Wyrok z dnia 20 października 2020 r., KIO 2127/20 
Źródło:  www.uzp.gov.pl