Nieprawdziwe informacje, to informacje w sposób obiektywny niezgodne z rzeczywistością, takie, które nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym

Podanie nieprawdziwych informacji stanowi samodzielną, niezależną od braku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Oceny tego, czy doszło do złożenia nieprawdziwych informacji nie należy utożsamiać z oceną spełniania warunków udziału w postępowaniu ani też nie należy jej odnosić do rozumienia warunków udziału w postępowaniu ustalonych przez zamawiającego w SIWZ.

O ile oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokonuje w sposób kategoryczny w oparciu o treść złożonych przez wykonawców dokumentów, tak już ocena tego, czy informacje złożone przez wykonawcę stanowi informacje nieprawdziwe w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp zamawiający nie może dokonywać w oderwaniu od zbadania zamiaru, z jakim działał wykonawca.

Nieprawdziwe informacje, o jakich mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp to informacje w sposób obiektywny niezgodne z rzeczywistością, takie, które nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym, lecz przeciwnie - ustalony prawidłowo stan faktyczny im przeczy, wskazując na odmienną sytuację, bądź prowadząc do odmiennych ustaleń.

Istotnym jest, że na gruncie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp wyeliminowanie z udziału w postępowaniu wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje wymaga ustalenia w sposób niebudzący wątpliwości, że  złożone przez wykonawcę informacje nie są prawdziwe oraz wykazania, że wykonawca podając nieprawdziwe informacje działał z zamiarem wprowadzenia zamawiającego w błąd.

 

Uchwała z dnia 30 sierpnia 2018 r., KIO/KD 33/18  

Źródło:  www.uzp.gov.pl