Ustawodawca nie ograniczył obowiązku wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp wyłącznie do przypadku, gdy zakaz ubiegania się o zamówienie został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu

Wykluczenie z postępowania wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp

 

W wyroku z dnia 23 listopada 2017 r., KIO 2356/17, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej środek zapobiegawczy w postaci zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne orzekany jest, zgodnie z art. 251 i art. 252 § 2 w zw. z art. 276 Kpk, w drodze postanowienia, i nie tylko przez sąd, ale także przez prokuratora.

Tym samym ustawodawca nie ograniczył obowiązku wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp wyłącznie do przypadku, gdy zakaz ubiegania się o zamówienie został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś