Wykluczenie - art. 24 ust. 1 pkt 23

9 maj 2018, 06:41 Sam fakt utworzenia spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie przesądza o tym, że spółka z o.o. i sp. k. tworzą grupę kapitałową

Co więcej, ustawodawca wprost wyłączył możliwość reprezentowania spółki komandytowej przez komandytariuszy – którzy mogą działać najwyżej na podstawie udzielonego im stosownego pełnomocnictwa ...

19 kwi 2017, 00:05 Upewnij się, czy jest dopuszczalne cofnięcie przez wykonawcę oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej?

Ze złożonych początkowo oświadczeń wynikało, że wykonawcy należą do grupy kapitałowej, jednak konsekwentnie twierdzili, iż żaden z nich nie sprawuje kontroli nad pozostałymi.