Obowiązek wykluczenia z postępowania wykonawcy, który był karany, nawet w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - stosowanie art. 24 ust. 12 Pzp

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 24 ust. 12 Pzp w zw. z art. 26 ust. 2f Pzp - przez bezpodstawne wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek błędnego ustalenia, że wskazane przez odwołującego doświadczenie nabyte w czasie nie wcześniejszym niż 5 lat od terminu składania wniosków nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu - zasługuje na uwzględnienie.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że w sekcji III.1.3 „Zdolność techniczna lub zawodowa” ogłoszenia o zamówieniu w trybie dialogu konkurencyjnego zamawiający ustanowił, że w celu wykazania spełnienia tego warunku wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712) obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej 2 obiektach budowlanych (łącznie w ramach jednego zadania) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.): IX, XII, XVI, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 12 000 000 zł brutto.  Odwołujący wykazał spełnienie tego warunku wykazując realizację wymaganych robót wskazując termin zakończenia robót 31.12.2011 r., ale w związku z tym, że termin składania wniosków upływał 21.12.2016 r. wykazanie tych robót dawało właściwe spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej.

Jednak zamawiający pismem z 9.01.2017 r. wezwał odwołującego do złożenia 5 dokumentów, a w tym do złożenia cyt. »aktualnego wykazu robót« z terminem jego złożenia określonym na 17.01.2017 r. Zamawiający powołał się w szczególności na art. 26 ust. 2f Pzp, który to przepis brzmi »Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów«. Izba podkreśla, że zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia czterech pozostałych dokumentów zażądał cyt. »aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uznał, że dokumentem wymagającym potwierdzenia aktualności na dzień złożenia dokumentu, a nie na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest wykaz wykonanych robót składany na wykazanie spełnienia warunku opisanego w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu (Zdolność techniczna lub zawodowa). W odpowiedzi na to wezwanie odwołujący przedstawił we właściwym terminie, 17.01.2017 r., ponownie taki sam wykaz robót z datą zakończenia wykazanych robót 31.12.2011 r.  

Zamawiający - powołując się na treść ustawy Pzp po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. - uznał na podstawie art. 24 ust. 2f Pzp, że dokument ten nie jest już aktualny, gdyż od dnia wykonania referencyjnych robót do dnia złożenia uzupełnienia (31.12.2011 r. - 17.01.2017 r.) minęło więcej niż 5 lat. Dlatego zamawiający wykluczył odwołującego z postępowania powołując się na art. 24 ust. 1 pkt 12 i ust. 12 Pzp. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp brzmi »Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się […] wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia«, a przepis art. 24 ust. 12 Pzp brzmi »Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia«.  Izba musi stwierdzić, że rzeczywiście w znowelizowanych przepisach ustawy Pzp pojawiło się pojęcie oraz wymóg składania »dokumentów cyt. „aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów […]”« [art. 26 ust. 1 i 2 Pzp]. Jednak dotyczy to dokumentów, których aktualność nie jest nieograniczona np. dokument określony w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) - informacja z Krajowego Rejestru Karnego, który to dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem określonego terminu. Również do tego typu dokumentów odnosi się pismo Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych z 27.01.2017 r. [UZP/DP/026/851(3)16/RS KW - 775/17]. (…).

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „Żądanie dokumentów może się odnosić do okresu ważności dokumentów, a nie do faktów potwierdzanych dokumentami. Fakt przykładowo wyżej wskazanej niekaralności może być potwierdzany aktualnym dokumentem z KRS nawet wielokrotnie, gdyż zamawiający musi wykluczyć z postępowania wykonawcę, który był karany w określonym zakresie, nawet w dniu przewidzianym na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy od takich faktów i dokumentów odróżnić zdarzenia i dokumenty, które są przedmiotem rozpoznawanego postępowania odwoławczego, czyli fakt zrealizowania jakiejś roboty budowlanej i potwierdzenia jakości wykonania tego przedmiotu zamówienia np. referencjami w określonym terminie – 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu czy ofert. W całym okresie postępowania wykonawca będzie mógł się wykazywać wykonaniem robót w okresie nie bardziej odległym niż 5 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (jak w rozpoznawanym postępowaniu zamówieniowym) czy ofert (jak w przetargu nieograniczonym).  Trzeba podkreślić, że zamawiający zdawał sobie sprawę z różnic między dokumentami składanymi na potwierdzenie spełnienia warunków, bo w odniesieniu do wszystkich dokumentów oznaczonych nrami 2-5 wskazał w przytoczonym piśmie z 9.01.2017 r. aktualność na dzień składania wniosków, a tylko w przypadku wykazu robót zawęził swoje wymagania do słowa »aktualne«.  Ponadto przywołanie jako podstawy do złożenia uzupełnień w zakresie aktualności dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp nie może być dokonywane w dowolnych warunkach. Wezwanie do uzupełnień może odbyć się, gdy cyt. »zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne«. W rozpoznawanym postępowaniu zamawiający nie uzasadnił zastosowanego wezwania ani w piśmie z 9.01.2017 r., ani gdzie indziej. Samo stwierdzenie, przekroczenia terminu 5 lat od wykonania referencyjnych robót budowlanych nie może być uznane jako uzasadnienia wezwania do złożenia aktualnych dokumentów, gdyż okres 5 lat między wykonaniem robót a terminem składania wniosków nie zmienił się i nie zmieni się do końca postępowania.

Wobec tego Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zamawiający naruszył art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 24 ust. 12 Pzp w zw. z art. 26 ust. 2f Pzp - przez bezpodstawne wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i dlatego odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

 

Wyrok z dnia 13 lutego 2017 r., KIO 165/17

 

Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

ś