Wykluczenie - art. 24 ust. 5 pkt 1

14 maj 2018, 00:00 Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp i art. 7 ust. 1 Pzp poprzez żądanie przez zamawiającego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w sytuacji nieopisania w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ podstawy wykluczenia

Kontrolujący wskazał, że art. 25 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania - takich, które potwierdzają spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu w zakresie opisanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ ...