Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp i art. 7 ust. 1 Pzp poprzez żądanie przez zamawiającego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w sytuacji nieopisania w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ podstawy wykluczenia

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp i art. 7 ust. 1 Pzp poprzez żądanie przez zamawiającego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w sytuacji nieopisania w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ podstawy wykluczenia

 

W ustalonych okolicznościach faktycznych zamawiający żądał odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej na potwierdzenie wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp - spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Należy zaznaczyć również, że dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, na spełnienie przedmiotowego warunku, zostały wskazane przez ustawodawcę w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Zamawiający, w treści dokumentacji postępowania, zgodnie z rozdziałem IV pkt 3 SIWZ wskazał: „Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (…) Zamawiający żąda - 3.6. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”, co zostało przez zamawiającego wskazane również w sekcji III.3.1 ogłoszenia o zamówieniu: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający wymagał aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Zatem wobec powyższych ustaleń - a także mając na uwadze, że zamawiający nie określił w dokumentacji postępowania jakich to uprawnień do wykonywania działalności lub czynności wymaga od wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, bowiem nie sprecyzowano wymagań postawionego warunku - wymóg przedłożenia rzeczonego odpisu jest ocenie Izby nieuprawniony.

W konsekwencji powyższego, wymóg przedłożenia rzeczonego dokumentu, na potwierdzenie wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 p.z.p., bez jego określenia, jest sprzeczny z art. 25 ust 1 p.z.p. w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

 

Uchwała z dnia 1 lutego 2018 r., KIO/KD 2/18
 Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję