Czy fakt nałożenia na wykonawcę kar umownych może być podstawą uznania, że wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe lub nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę?

W wyroku z dnia 12 października 2017 r., KIO 1992/17, Krajowa Izba Odwolawcza uznała, że sam fakt nałożenia na wykonawcę kar umownych, nie może być podstawą uznania, że wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe lub nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę.

Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp stanowią, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: (16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, (17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, konsorcjum A. nie może podlegać wykluczeniu na podstawie ww. przepisów, albowiem wykonawca ten nie wprowadził, zamawiającego w błąd, czy to w wyniku zamierzonego działania czy też lekkomyślności lub niedbalstwa, gdyż usługi, którymi legitymuje się konsorcjum A., w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu świadczone były na rzecz tego samego zamawiającego. Powyższe oznacza, że zamawiający, przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu miał pełną wiedzę na temat wcześniej realizowanych usług i mógł podejmować w tym zakresie stosowne czynności faktyczne i prawne.

Przepisy art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp stanowią, iż z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: (2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, (4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, również w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, nie zachodzą przesłanki do wykluczenia przystępującego z przedmiotowego postępowania. Wskazać bowiem należy, czemu zamawiający nie zaprzeczył, że członek konsorcjum przystępującego nie wykonywał należycie poprzedniego zamówienia, przez co zostały nałożone na niego kary umowne. Jednakże, aby zaistniała przesłanka do wykluczenia wykonawcy na podstawie wskazanych przepisów konieczne jest stwierdzenie, czy niewłaściwe wykonywanie zamówienia stanowiło poważne naruszenie obowiązków zawodowych oraz czy stwierdzone uchybienie doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenie odszkodowania. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, sam fakt nałożenia na wykonawcę kar umownych, nie może powodować uznania, iż wykonawca dopuścił się poważnego naruszenia obowiązków zawodowych. Nadto odwołujący nie wykazał, czego nałożone kary dotyczyły, tzn. jakich to czynności nie wykonał wykonawca zgodnie z zawartą umową. Jeżeli zaś chodzi o drugą z przesłanek to wskazać należało, że stwierdzone uchybienia nie doprowadziły do rozwiązania umowy z tym wykonawcą oraz nie zostało wykazane przez odwołującego, że zasądzone zostało odszkodowanie.


Opracowanie:  Zespół wPrzetargach