Czy przepis art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp przewiduje konieczność potwierdzenia zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez sąd?

W wyroku z dnia 11 grudnia 2018 r., KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp „nie przewiduje konieczności potwierdzenia zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez sąd, w przeciwieństwie do innych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, gdzie wyraźnie taki wymóg wskazano (np. art. 24 ust. 1 pkt 15 lub art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp). 

W art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp ustawodawca ograniczył kwestie dowodowe jedynie do „stosownych środków dowodowych”, które nie muszą stanowić konkretnie wyroku sądowego.” 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej należy również mieć na uwadze treść art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym wykluczenie wykonawcy następuje w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

Gdyby (niezgodnie z brzmieniem przepisu) uznać, że do stwierdzenia zawinionego naruszenia obowiązków zawodowych konieczny jest wyrok sądu, to biorąc pod uwagę możliwy czas trwania procesu, mogłoby się okazać, że art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp pozostaje martwy, bo uzyskanie prawomocnego wyroku nie zawsze jest możliwe przed upływem 3 lat. 

 

Przeczytaj także:


Pod pojęciem „zdarzenia będącego podstawą wykluczenia”, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 3 Pzp w odniesieniu do podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, prawidłowym będzie przyjęcie daty zaistnienia skutku niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy koncesji lub umowy o zamówienie publiczne określonego jako rozwiązanie umowy lub zasądzenie odszkodowania

 

Link do artykułu:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/wykluczenie-art-24-ust-5-pkt-4/pod-pojeciem-zdarzenia-bedacego-podstawa-wykluczenia-o-ktorym-mowa-w-art-24-ust-7-pkt-3-pzp-w-odniesieniu-do-podstawy-wykluczeni

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach