Czy zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zaświadczenie z ZUS są dokumentami służącymi potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia na podstawie przesłanki fakultatywnej wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp?

Istotą sporu było to, czy zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zaświadczenie z ZUS są dokumentami służącymi potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia na podstawie przesłanki fakultatywnej wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, czy na podstawie przesłanki obligatoryjnej z wymienionej w art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Pzp,  a w konsekwencji, czy w sytuacji braku zastosowania przez Zamawiającego przesłanki fakultatywnej wykluczenia wykonawcy z postępowania, żądanie przez Zamawiającego tych dokumentów stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Przywołany powyżej przepis art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp stanowi, iż  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Przywołany powyżej przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp stanowi, iż  z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Przepisy te wskazują na wprowadzone do systemu krajowego przesłanki obligatoryjnego i fakultatywnego wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa  w art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Z przywołanego powyżej art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wynika, iż w postępowaniu  o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, przy czym oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, brak podstaw wykluczenia - zamawiający wskazuje  w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Na podstawie upoważnienia zawartego w ust. 2 art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które zawiera, co do zasady, katalog dozwolonych dokumentów, których zamawiający może żądać w postępowaniu, tj. spośród, których zamawiający może wybrać te, które są niezbędne w danym postępowaniu.

Z § 5 tego rozporządzenia wynika, iż zawiera on zamknięty katalog środków dowodowych,  o których mowa w art. 60 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, w tym zaświadczenia, oświadczenia. Treść tego przepisu wskazuje, iż w odniesieniu do niektórych dokumentów występuje jednoznaczne określenie, poprzez wskazanie właściwego przepisu, do której przesłanki wykluczenia ma zastosowanie (pkt 1, 4, 7, 8), przy czym dotyczy to zarówno przesłanek określonych w ust. 1 (obligatoryjnych) jak i ust. 5 (fakultatywnych), natomiast w odniesieniu do innych, takie wskazanie poprzez odniesienie do konkretnego przepisu nie występuje np.   w odniesieniu do dokumentów pozostających w związku z przedmiotową Informacją o wyniku kontroli i zastrzeżeniami wniesionymi przez Zamawiającego, tj. wymienionych w pkt 2, 3 i 5.

Nie oznacza to jednak braku przyporządkowania określonego dokumentu do konkretnej przesłanki wykluczenia. Takie przyporządkowanie występuje za sprawą treści tych przepisów.  

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiera treść jednoznacznie i w pełni powiązaną z przesłanką określoną w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp („wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności” - art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp / „oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności” - § 5 pkt 5  rozporządzenia).

Krajowa Izba Odwoławcza zauważyła również, iż § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia zawierają treści ściśle powiązane z treścią art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Powyższa analiza, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, prowadzi do wniosku, iż potwierdzeniem braku podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, jest oświadczenie tego wykonawcy. W konsekwencji inny dokument żądany na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie tej przesłanki nie jest dokumentem niezbędnym  w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Z przepisów rozporządzenia nie wynika, bowiem, iż dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3 mogą być również ( obok oświadczenia) wymagane na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej skoro dokumentami służącymi, potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp są zaświadczenia właściwego organu, tj. właściwego naczelnika urzędu skarbowego  i właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego organu, to w przypadku braku zastosowania przez Zamawiającego tej fakultatywnej przesłanki wykluczenia, dokumenty te nie powinny być żądane przez Zamawiającego. Nie są, bowiem niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

 

Uchwała z dnia 24 listopada 2017 r., KIO/KU 63/17
Źródło:  www.uzp.gov.pl