Dla wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp nie jest konieczne istnienie ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej istnienie zaległości podatkowej, wystarczy bowiem, że wykonawca naruszy obowiązki w zakresie płatności podatku

Możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp uzależniona jest od wskazania tej podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji (art. 24 ust. 6 Pzp). W rozpoznawanym przypadku przesłanka ta została spełniona. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp jest zatem przesłanką fakultatywną wykluczenia, lecz charakter tej fakultatywności wynika z tego, iż zamawiający może, lecz nie musi wskazywać tej przesłanki w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niemniej jednak w sytuacji, gdy zamawiający zdecyduje się na jej wskazanie, w sytuacji jej zaistnienia jest już obowiązany do jej zastosowania i wykluczenia każdego wykonawcy, wobec którego przesłanka ta się ziści.

Dyspozycja art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp wskazuje na wykluczenie z postępowania wykonawcy, który naruszył swoje obowiązki w zakresie płatności podatków, co zamawiający jest w stanie wykazać stosownymi środkami dowodowymi. Podkreślenia wymaga, iż chodzi tu takie naruszenie obowiązków w zakresie płatności, które nie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu ani też ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z płatnością podatku. W sytuacji, gdy wobec wykonawcy wydano taką decyzję administracyjną lub wyrok sądu, zamawiający obowiązany jest wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp i jest to przesłanka obligatoryjna, wynikająca wprost z ustawy Pzp, a jej zastosowanie nie wymaga uprzedniego wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji.

Z powyższego wynika, iż zamawiający uprawniony jest do ograniczenia wzięcia udziału w postępowaniu tym wykonawcom, którzy posiadają zaległości w zakresie podatków, niepotwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. Uprawnienie to, mimo że dolegliwe dla wykonawców, jest uprawnieniem legalnym, wynikającym nie tylko z ustawy Pzp, ale również z dyrektywy 2014/24/UE, która w art. 57 ust. 2 stanowi, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli instytucja zamawiająca wie, że ten wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, i jeżeli ustalono to w drodze ostatecznego i wiążącego orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę, lub zgodnie z przepisami prawa członkowskiego instytucji zamawiającej. Ponadto instytucje zamawiające mogą wykluczyć lub zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli instytucja zamawiająca może za pomocą dowolnych stosownych środków wykazać, że ten wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Ustęp ten przestaje mieć zastosowanie, jeżeli wykonawca spełnił swoje obowiązki dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny.

W postępowaniu odwołujący nie powołał się na żadne okoliczności wyłączające zastosowanie wobec niego przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wskazane w tym przepisie, tj. dokonanie płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności. Tym samym zamawiający nie miał podstaw do odstąpienia od zastosowania wskazanego przepisu wobec odwołującego.

Krajowa Izba Odwolawcza przeprowadziła dowód z zaświadczeń złożonych przez odwołującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniu odwoławczym: „Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości” z dnia 8 stycznia 2018 r. wydanego przez Naczelnika Pierwszego (...) Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z dnia (...) 2018 r. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego (...) Skarbowego w Warszawie oraz zaświadczenia z dnia (...) 2018 r. Ministerstwa Finansów.

W pierwszym ze wskazanych zaświadczeń stwierdzono, iż odwołujący posiada zaległość podatkową w kwocie (...) zł i że jest to zaległość niewymagalna - decyzja nieostateczna.

W pozostałych dokumentach stwierdzono również, że odwołujący, zgodnie z art. 24 ust. 5 Pzp, tym samym nie naruszył obowiązku dotyczącego płatności podatków w związku z brakiem wydanej decyzji ostatecznej w toczącej się sprawie oraz z powodu braku wymagalności wykazanej zaległości podatkowej w zaświadczeniu o niezaleganiu z dnia 8nstycznia 2018 r.

W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zarówno argumentacja odwołującego, jak i stanowisko organu skarbowego i Ministerstwa Finansów, pozostają w sprzeczności z literalnym brzmieniem art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp i nawiązują do obligatoryjnej przesłanki wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że dla zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp nie jest konieczne istnienie ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej istnienie zaległości podatkowej. Wystarczy, że wykonawca naruszy obowiązki w zakresie płatności podatku, a za takie naruszenie należy uznać istniejącą zaległość, która wynika z niezapłacenia podatku w określonym w przepisach prawnych terminie płatności.

 

Wyrok z dnia 22 maja 2018 r., KIO 899/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję