Realizacja zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp). Celem art. 58 ustawy Pzp jest umożliwienie ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy indywidualnie nie byliby w stanie spełnić warunków zamówienia.

W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu (art. 58 ust. 4 ustawy Pzp). Zamawiający może również określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne (art. 117 ust. 1 ustawy Pzp). Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określić warunki udziału w postępowaniu inaczej niż w stosunku do wykonawcy, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia, jednak pod warunkiem, że będzie to uzasadnione charakterem zamówienia (przedmiot zamówienia, jego charakter, stopień skomplikowania) i proporcjonalne.

Przepisy art. 58 ust. 4 i art. 117 ust. 1 ustawy Pzp nie mogą prowadzić do obejścia innych przepisów ustawy Pzp, a przede wszystkim do naruszenia zasady legalizmu.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 ustawy Pzp).

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 ustawy Pzp). 

W przypadku warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp oraz warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jest podmiotowym środkiem dowodowym. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, którzy na gruncie ustawy Pzp są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452, dalej jako: „rozporządzenie”), oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, w przypadku oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp, mogą dokonać wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub ten wykonawcza wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który umocowany został do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Warto również zauważyć, że jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w wykazie robót budowlanych wykonanych wykonawca wykazuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

 

Kliknij na ciekawe wyroki:

Czy warunek wykazania się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej może spełnić tylko jeden konsorcjant >>>

Opisanie warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, że jeden z konsorcjantów musi samodzielnie spełniać warunek udziału tak, jak wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia >>>

Czy zamawiający może formułować warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, aby wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają warunków, a są zainteresowani udziałem w postępowaniu, zobowiązani byli do zawierania konsorcjum, w celu ich spełnienia >>>