Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp

Przykład ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp

 

Ogłoszenie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego, zgodnie z art. 138o ust. 2-4 Pzp, z wykorzystaniem instytucji właściwych dla przetargu nieograniczonego i dotyczy zamówień o większej wartości (np. 700 000 euro).

 

Pobierz:

Przykład ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp  >>>

 

Ogłoszenie uwzględnia m. in.:

 1. warunki udziału w postępowaniu,
 2. podstawy wykluczenia,
 3. wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
 4. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
 5. wymagania dotyczące wadium,
 6. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
 7. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 8. wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, a także sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę takich wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 9. aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia bezrobotnych, młodocianych, osób niepełnosprawnych,
 10. możliwość ubiegania się o zamówienie wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 11. możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia,
 12. poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję