ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH / Odrzucenie oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

PODSTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Odrzucenie oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej


 
Pobierz cały komentarz:

PODSTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH / Odrzucenie oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej  >>>

 

https://www.wprzetargach.pl/application/files/6215/4508/7670/Podstawy_PZP_-_Odrzucenie_oferty_na_podstawie_art._89_ust._1_pkt_2_-_Orzecznictwo_KIO.pdf

 

Na gruncie przepisów Pzp treść oferty to oświadczenie woli wykonawcy wyrażone w formularzu ofertowym stanowiące jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

W orzecznictwie pod pojęciem treści oferty należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia publicznego zamówienia.

„Treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym.

Przykładowo, w przypadku formy wynagrodzenia kosztorysowego za treść oferty uznaje się formularz ofertowy oraz składany z tym formularzem kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót budowlanych) ...

(...)

 

 

ś