Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

30 maj 2017, 00:10 Przesłanka bezpieczeństwa została wypełniona, gdyż dotyczy robót budowlanych na obiektach jednostki wojskowej, której celem zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom

Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie utrudni wykonywanie zadań służbom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

29 maj 2017, 00:10 Minimalna liczba wykonawców zaproszonych do składania ofert w świetle art. 131j Pzp

Wskazanie przez zamawiającego, w sekcji IV.1.2 ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, przewidywanej minimalnej liczby 3 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, stanowi działanie zgodne z przepisami Pzp.