Zasady składania oświadczeń i dokumentów

Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert, a dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia mają odnosić się do aktualnego stanu faktycznego

Zgodnie z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę wystarczające jest złożenie przez wykonawcę dokumentu aktualnego na dzień jego składania, ponieważ ma on potwierdzać brak podstaw do wykluczenia który ma zostać spełniony nie tylko na dzień składania ofert - ale przez cały czas od momentu złożenia oferty aż do momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...

czytaj więcej 18 maj 2018, 00:00
Dopuszczenie możliwości uzupełniania dokumentów podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert jest niedopuszczalne

Część oferty podlegająca punktacji jest szczególnie wrażliwa, ponieważ prowadzi bezpośrednio do wartościowania ofert wykonawców, skutkującego następnie wyborem jednej z nich

czytaj więcej 30 kwi 2018, 00:00
Gdy zamawiający ma pewność odnośnie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów nie można żądać od zamawiającego, aby ten wzywał wykonawcę do złożenia wyjaśnień

Zamawiający i mając jasną sytuację co złożonych z ofertą odwołującego oświadczeń i dokumentów nie żądał już żadnych wyjaśnień tylko ...

czytaj więcej 27 kwi 2018, 00:00
Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się ze stanowiskiem Prezesa UZP, że w sytuacji, gdy zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy, jest zobowiązany żądać dokumentów nie tylko na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, ale również na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 5 Pzp

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że nie można było uznać, że zamawiający naruszył dyspozycję art. 25 ust. 1 Pzp w związku z § 5 pkt 1, 5-9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców.

czytaj więcej 18 kwi 2018, 00:00
Ustne lub telefoniczne uzgodnienia między zamawiającym a wykonawcą nie mogą być brane pod uwagę, gdyż postępowanie należy prowadzić w formie pisemnej, co wynika z zasady zamówień publicznych określonej w art. 9 ust. 1 Pzp

Odwołujący uzgodnił telefonicznie, że termin na złożenie uzupełnień minie w pierwszy dzień po dniach wolnych od pracy i odwołujący osobiście zawiózł właściwe dokumenty ...

czytaj więcej 14 mar 2018, 00:01
Czy zamawiający może drugi raz wezwać wykonawcę do złożenia tego samego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu ?

Wadliwe zrealizowanie obowiązku wezwania do uzupełnienia nie może nieść negatywnych skutków dla wykonawcy.

czytaj więcej 30 sty 2018, 00:01
Czy jednolity europejski dokument zamówienia może być złożony w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski?

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że JEDZ jest dokumentem, który został wskazany w Pzp i z punktu widzenia techniki prawodawczej powtarzanie regulacji dotyczących JEDZ-a w rozporządzeniu w sprawie dokumentów byłoby nieprawidłowe i niecelowe ...

czytaj więcej 22 lis 2017, 00:01
Uzupełniane na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp dokumenty w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego mogą być aktualne na dzień ich złożenia

Odwołujący po otrzymaniu ww. wezwania wystąpił do Krajowego Rejestru Karnego o wydanie informacji o braku skazania osób występujących po stronie Odwołującego jako członkowie Rady Nadzorczej. Informacja ta wydana z datą późniejszą ...

czytaj więcej 17 lis 2017, 00:01
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję