Zasady składania oświadczeń i dokumentów

Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert, a dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia mają odnosić się do aktualnego stanu faktycznego

Zgodnie z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę wystarczające jest złożenie przez wykonawcę dokumentu aktualnego na dzień jego składania, ponieważ ma on potwierdzać brak podstaw do wykluczenia który ma zostać spełniony nie tylko na dzień składania ofert - ale przez cały czas od momentu złożenia oferty aż do momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...

czytaj więcej 18 maj 2018, 00:00
Dopuszczenie możliwości uzupełniania dokumentów podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert jest niedopuszczalne

Część oferty podlegająca punktacji jest szczególnie wrażliwa, ponieważ prowadzi bezpośrednio do wartościowania ofert wykonawców, skutkującego następnie wyborem jednej z nich

czytaj więcej 30 kwi 2018, 00:00
Gdy zamawiający ma pewność odnośnie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów nie można żądać od zamawiającego, aby ten wzywał wykonawcę do złożenia wyjaśnień

Zamawiający i mając jasną sytuację co złożonych z ofertą odwołującego oświadczeń i dokumentów nie żądał już żadnych wyjaśnień tylko ...

czytaj więcej 27 kwi 2018, 00:00
Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się ze stanowiskiem Prezesa UZP, że w sytuacji, gdy zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy, jest zobowiązany żądać dokumentów nie tylko na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, ale również na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 5 Pzp

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że nie można było uznać, że zamawiający naruszył dyspozycję art. 25 ust. 1 Pzp w związku z § 5 pkt 1, 5-9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców.

czytaj więcej 18 kwi 2018, 00:00
Ustne lub telefoniczne uzgodnienia między zamawiającym a wykonawcą nie mogą być brane pod uwagę, gdyż postępowanie należy prowadzić w formie pisemnej, co wynika z zasady zamówień publicznych określonej w art. 9 ust. 1 Pzp

Odwołujący uzgodnił telefonicznie, że termin na złożenie uzupełnień minie w pierwszy dzień po dniach wolnych od pracy i odwołujący osobiście zawiózł właściwe dokumenty ...

czytaj więcej 14 mar 2018, 00:01
Czy zamawiający może drugi raz wezwać wykonawcę do złożenia tego samego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu ?

Wadliwe zrealizowanie obowiązku wezwania do uzupełnienia nie może nieść negatywnych skutków dla wykonawcy.

czytaj więcej 30 sty 2018, 00:01
Czy jednolity europejski dokument zamówienia może być złożony w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski?

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że JEDZ jest dokumentem, który został wskazany w Pzp i z punktu widzenia techniki prawodawczej powtarzanie regulacji dotyczących JEDZ-a w rozporządzeniu w sprawie dokumentów byłoby nieprawidłowe i niecelowe ...

czytaj więcej 22 lis 2017, 00:01
Uzupełniane na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp dokumenty w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego mogą być aktualne na dzień ich złożenia

Odwołujący po otrzymaniu ww. wezwania wystąpił do Krajowego Rejestru Karnego o wydanie informacji o braku skazania osób występujących po stronie Odwołującego jako członkowie Rady Nadzorczej. Informacja ta wydana z datą późniejszą ...

czytaj więcej 17 lis 2017, 00:01
Jeżeli postanowienia SWIZ są niejednoznaczne, bądź niemożliwe z przyczyn obiektywnych do spełnienia to ich interpretacja musi być dokonywana z korzyścią dla wykonawców

Jeżeli świadectwo homologacji dla oferowanych ciągników na dzień złożenia oferty nie istniej, to nie ma możliwości jego złożenia i nie może być wymagane.

czytaj więcej 30 paź 2017, 00:01
Czy dopuszczalne jest wykazywanie braku podstaw do wykluczenia za pomocą informacji z KRK opatrzonej późniejszą datą niż informacja z KRK składana w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 Pzp?

Zdaniem Odwołującego, złożone informacje z KRK dotyczące członków Rady Nadzorczej Odwołującego były aktualne zarówno na dzień ich złożenia jak też na dzień 21 lutego 2017 r. i Zamawiający nie ma podstaw prawnych wykluczyć Odwołującego z postępowania.

czytaj więcej 21 wrz 2017, 00:01
Procedura odwrócona. Dokumenty składane wraz z ofertą w zamówieniu na roboty budowlane

Jakie dokumenty są składane wraz z ofertą w procedurze odwróconej w zamówieniu na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę 5.225 000 euro, jeżeli zamawiający przyjął kosztorysowa formą wynagrodzenia?

czytaj więcej 19 wrz 2017, 00:01
Procedura odwrócona. Czynności wykonywane przed oceną ofert

W toku badania ofert w pierwszej kolejności zamawiający sprawdza, czy ...

czytaj więcej 19 wrz 2017, 00:01
Procedura odwrócona. Jakie dokumenty składa wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp?

Od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, zamawiający żąda przedstawienia ...

czytaj więcej 19 wrz 2017, 00:01
Procedura odwrócona. Aktualność informacji banku i polisy OC

Wymaganie, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, składając wraz z ofertą dokument JEDZ jednocześnie dysponował kompletem dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań i brak podstaw wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert, byłoby zaprzeczeniem celu nowelizacji ustawy, jakim było odformalizowanie i uproszczenie procedur przetargowych, jednak ...

czytaj więcej 19 wrz 2017, 00:01
Procedura odwrócona. Czy oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, stanowią treść oferty?

Oznacza to, że zadeklarowana przez wykonawcę treść oferty musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. W konsekwencji brak takiego potwierdzenia również jest podstawą do ...

czytaj więcej 19 wrz 2017, 00:01
Procedura odwrócona. Aktualność wykazu wykonanych robót budowlanych

Żądanie dokumentów może się odnosić do okresu ważności dokumentów, a nie do faktów potwierdzanych dokumentami.

czytaj więcej 19 wrz 2017, 00:01

Wydawca:  CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  JÓZEF EDMUND NOWICKI,  ul. Nowowiejska 17,  71-219  Bezrzecze

©  2016 - 2018  conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję