Aktualność oświadczeń składanych wraz z ofertą należy badać w kontekście treści przepisu, z którego wynika obowiązek żądania takich oświadczeń oraz z punktu widzenia celu, jakiemu służy złożenie takiego oświadczenia

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (czyli m.in. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). 

Aktualność oświadczeń składanych wraz z ofertą należy badać w kontekście treści przepisu, z którego wynika obowiązek żądania takich oświadczeń oraz z punktu widzenia celu, jakiemu służy złożenie takiego oświadczenia.

Skoro według art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oświadczenia składane wraz z ofertą winny być aktualne na dzień składania ofert, wstępne oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i stwierdzające brak podstaw do wykluczenia winny potwierdzać te okoliczności na moment złożenia oferty. Ponieważ oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia, niewystarczające jest zatem wykazanie jej tylko na konkretny dzień w postępowaniu. Stąd aktualność oświadczeń składnych wraz z ofertą nie tyle odnosi się do konkretnego punktu na osi czasu, ale do trwającego przez całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stan ciągły, którego punktem początkowym jest w tym przypadku, termin składania ofert. Innymi słowy spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia musi trwać przez cały czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia., gdyż wykonawca ma być cały czas zdolny do realizacji zamówienia. A potem tę ciągłość wykonawca potwierdza dzięki dokumentom składanym na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

Zatem w aktualnym stanie prawnym wykonawca ma się wykazać spełnianiem warunków udziału w postępowaniu nie tylko na moment składania oferty (jak to było poprzednio), ale utrzymywać ten stan przez cały czas i być w stanie potwierdzić te okoliczności na wezwanie zamawiającego. Zdolność ta ma być ciągła i tym samym przesłanki te muszą być spełnione w sposób ciągły – i na dzień składania oferty, i na dzień wezwania z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp oraz na dzień wyboru oferty czy nawet zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

Z kolei zamawiającemu przysługuje prawo do wykluczenia wykonawcy na każdym etapie postępowania, czyli np. w chwili, w której stwierdzi, że oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu nie mogło potwierdzać w świetle złożonych następnie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp ich spełnianie od upływu terminu składania ofert. Taka sytuacja wystąpiła w tej sprawie, stąd Zamawiający winien wykluczyć KPK z postępowania, gdyż od upływu terminu składania ofert aż do 30 grudnia 2019 r. wykonawca ten nie spełniał określonego w SIWZ warunku dotyczącego uprawnień wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie skoro wiadomym jest, że uprawnienia te uzyskał dopiero w tej dacie, nie ma podstaw do wzywania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do zastąpienia złożonego w odpowiedni na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, gdyż obiektywnie rzecz biorąc nie ma możliwości, aby KPK mogło wykazać ciągłe spełnianie tego warunku począwszy od upływu terminu składania ofert. 

 

Wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r., KIO 3/20 

Źródło:  www.uzp.gov.pl
 

ś